HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

21 December 2010

:::|UNTUK IPG KTB|::: PENDAFTARAN PELAJAR PISMP SEM 1/2011

PENDAFTARAN PELAJAR PISMP SEM 1/2011

Butir-butir pendaftaran bagi pelajar terlibat adalah seperti berikut :

Tarikh Pendaftaran : 3 Januari 2011
Hari : Isnin
Masa : 8.00 pagi
Tempat : Dewan Aminudin Baki

Pelajar- pelajar yang terlibat adalah pelajar PPISMP sem 3 (2010) . Semasa pendaftaran, pelajar terbabit perlu menyediakan wang pos sebanyak RM90.00 atas nama Pengarah IPG Kampus Tuanku Bainun. Segala permasalahan boleh berhubung di talian seperti berikut 04-5215227/04-5213284.

Sekian, harap maklum.

Sumber : HEP IPTB

10 November 2010

Review Soalan Esei PSS 3111 10 Nov 2010

Untuk rujukan adik-adik junior major Kajian Sosial yang akan melangkah masuk ke Semester 4PISMP nanti. Di sini ada beberapa perkongsian.

Soalan esei PSS 3111 hari ini (10.11.2010) antaranya ditanyakan tentang:
 1. Rancang satu aktiviti pembelajaran luar bilik darjah mengikut perancangan sebelum, semasa dan selepas aktiviti.
 2. xingat...tp pengajaran mikro.
 3. Bina satu Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan tajuk Gaya Hidup Sihat dibawah tema Sedia Menghadapi Cabaran.

Tips:
 • Untuk soalan 1 - adik-adik kena tahu konsep Perancangan, Kerja Amali, Refleksi, Penyediaan portfolio dan Penilaian. (Ada di dalam huraian sukatan pelajaran di bawah point Projek Kewarganegaraan).
 • Bagi soalan 3 - adik-adik kena tahu tema yang diberi adalah untuk tahun berapa dan apa hasil pembelajaran yang diinginkan. Dalam penyediaan Rancangan Pengajaran Harian, adik-adik perlu pastikan susunan komponen seperti matapelajaran, tarikh, masa, tahun dan lain-lain berada dalam susunan yang teratur mengikut keutamaan.
Difficulty: **** 4 star

p/s:
 • admin baru selesai menjawab kertas ini.
 • jangan terlalu tumpu kepada soalan spot.
 • baca nota lagi selamat :)

SEMOGA BERJAYA!

PSS 3111 THEORY OF CONSTRAINTS FOR EDUCATION (TOCFE) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH


1. Pengenalan
Theory of Constraints (TOC) adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang inovatif daripada perspektif guru dan murid. Teknik ini dapat “menghidupkan” pengajaran dan pembelajaran sejarah sekaligus meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran ini.

2.Apakah TOC?
TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah berdasar pemikiran yang logik dan sistematik. Teknik ini adalah sebagai satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid.

3. Kelebihan TOC
Menerusi perlaksanaan teknik TOC dalam pengajaran dan pembelajaran, murid dan guru berupaya;
• mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.
• menyelesaikan masalah dengan berkesan.
• membuat keputusan secara bertanggungjawab dan bersama.
• berkomunikasi dengan baik dan
• memperoleh pembelajaran sepanjang hayat.

Melalui aplikasi teknik TOC, tiga kemahiran dapat digabungjalinkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu;
• kemahiran berfikir secara kritis
• kemahiran berfikir secara kreatif
• kemahiran generik

4. Aplikasi TOC dalam pendidikan
Dalam pendidikan, teknik TOC boleh diaplikasikan menerusi;
• kandungan kurikulum.
• pengajaran dan pembelajaran konsep.
• membuat keputusan berkaitan dengan permasalahan pembelajaran.
• perancangan strategik untuk mencapai matlamat.

Cadangan kaedah penggunaan teknik TOC dalam pendidikan adalah sebagaimana berikut;

• sesi bercerita ( pemahaman konflik dan cara watak membuat keputusan).
• kajian kes ( modifikasi kelakuan dan tingkah laku, pembelajaran nilai murni dan kerohanian).
• Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran ( kemahiran berfikir dan perancangan strategik).

5. Teknik dalam TOC
Dalam pendidikan terutamanya pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah, terdapat tiga teknik TOC yang boleh diaplikasikan iaitu;

• Teknik Awan ( The Cloud )
• Teknik Sebab dan Akibat ( Logic Branch )
• Teknik Penyelesaian Masalah ( Problem Solving )

5.1 Teknik Awan ( The Cloud )

Teknik ini memikirkan tentang sesuatu kejadian, idea, situasi dan penyelesaian konflik yang bertentangan kehendak. Konflik yang hendak diselesaikan mungkin berbentuk konflik internal yang hanya melibatkan satu pihak sahaja atau konflik eksternal yang melibatkan dua pihak.

5.2 Teknik Sebab dan Akibat (Logic Branch)

Teknik ini menerangkan bagaimana sesuatu tingkah laku, idea atau kejadian mengakibatkan kesan-kesan berikutnya. Murid mampu menerangkan urutan perkara-perkara penting dengan cara hubungan yang logik. Murid juga mampu mengenalpasti hubungan sebab dan akibat dengan cara yang berfokus menerusi permulaan tindakan yang berentet-rentet.

5.3 Teknik Penyelesaian Masalah (Problem Solving)

Teknik penyelesaian masalah adalah satu teknik pengajaran yang bertujuan untuk memberi peluang dan ruang kepada pelajar lebih produktif dan bertukar pandangan dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan yang dikemukakan kepada mereka. Teknik ini boleh digunakan bagi merancang langkah-langkah dengan sistematik secara kolaboratif untuk menghadapi dan mengatasi cabaran ke arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan.

6. Aplikasi TOC dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah

6.1 Teknik Awan
i. Berpandukan teks, pelajar terlebih dahulu mengenalpasti konflik yang wujud.
ii. Kenalpasti keperluan yang berdasarkan kehendak yang mencetuskan konflik.
iii. Murid mempertimbangkan anggapan tertentu.
iv. Kenal pasti pula matlamat bersama.
v. Murid akan mencari penyelesaian ‘win-win’ ke arah tercapainya matlamat bersama.

6.2 Teknik Penyelesaian Masalah
i. Murid mengenal pasti matlamat yang hendak dicapai dengan berpandukan kepada teks yang dikemukakan.
ii. Murid mengenal pasti pula cabaran-cabaran yang menghalang pencapaian matlamat.
iii. Kemudian murid mencari langkah-langkah untuk mengatasi cabaran supaya matlamat dapat dicapai.

7. Kesimpulan

Menerusi kaedah TOC pelajar dapat menguasai dan mengaplikasikan kemahiran berfikir dan penyelasaian masalah berdasarkan pemikiran yang logik dan sistematik. Di samping itu setiap keputusan yang dibuat oleh murid untuk menyelesaikan sesuatu masalah adalah dibuat dengan bertanggungjawab dan secara kolektif. Menerusi kaedah TOC juga, murid mampu berkomunikasi dengan baik .REVIEW PSS 3111 - 'Study Kilat'


CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

• Memberi tumpuan kepada perkembangan pembelajaran (murid sebagai individu).
• Memberi pilihan kepada murid untuk menentukan gaya pembelajaran.
• Mewujudkan kolaborasi (membina pengetahuan), terlibat dalam penilaian secara berterusan.
• Sikap guru sebagai pembimbing.
• Murid bertanggungjawab terhadap pembelajarannya.
• Menggunakan sekolah, rumah dan komuniti sebagai resosnya.

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU

• Objektif ditentukan oleh guru.
• Tugasan ditentukan oleh guru.
• Sumber pembelajaran ditentukan oleh guru.

PRINSIP MENJALANKAN TEKNIK PENYOALAN

• Soalan-soalan yang ingin dikemukakan hendaklah dirancang terlebih dahulu.
• Soalan mestilah sesuai dengan murid (elakkan soalan sensitif - peribadi).
• Aras soalan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
• Perkataan dan istilah yang digunakan mestilah boleh difahami murid.
• Beri peluang untuk murid fikirkan jawapan.
• Kemukakan soalan ke seluruh kelas. Elakkan kemukakan soalan kepada individu.
• Bentuk soalan perlu berubah-ubah – Menjadikan P&P lebih menarik.
• Pastikan soalan yang dibaca dapat didengar oleh semua.
• Soalan perlu ringkas dan tepat.
• Pastikan tiada jawapan dalam soalan yang dikemukakan.

KESAN PENGGUNAAN TEKNIK PENYOALAN SEMASA P & P DALAM BILIK DARJAH

• Menguji kefahaman dan pengetahuan murid.
• Memperkembang daya pemikiran murid-murid.
• Melibatkan murid secara aktif dalam P&P.
• P&P akan menjadi lebih bermakna.
• Menarik perhatian
• Membimbing pelajar menggunakan kaedah inkuiri.

TEORI PEMBELAJARAN YANG BOLEH DIKAITKAN DENGAN PEMBELAJARAN KETIKA MEMBINA RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR

• Behaviourisme
• Kognitivisme
• Humanisme
• Konstruktivisme

KEPENTINGAN MEMBINA RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR SEBELUM MEMULAKAN PENGAJARAN DALAM BILIK DARJAH

• Pengajaran guru menepati kehendak sukatan pelajaran
• Pemilihan pendekatan, kaedah dan teknik sesuai dengan objektif pembelajaran.
• Dapat mengenalpasti kaedah pentaksiran/penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian objektif P&P.
• Memastikan penggunaan masa – ruang ditahap optimum.

CARA-CARA MENJALANKAN TEKNIK BERCERITA SELAIN DARIPADA KAEDAH GURU BERCERITA

• Murid-murid mendengar pita rakaman
• Menonton sambil mendengar cerita
• Boneka
• Lakonan sambil memakai topeng

PRINSIP YANG PERLU DIKUASAI OLEH GURU DALAM KAEDAH BERCERITA

• Pilih cerita yang sesuai dengan objektif.
• Hafal cerita dan isi penting
• Sediakan ABM
• Ekspresi wajah
• Pandang muka murid-murid semasa bercerita
• Suara lantang
• Penggunaan kad-kad perkataan dan gambar
• Mengemukakan soalan
• Menggunakan ayat mudah.
• Merancang aktiviti susulan.

CIRI-CIRI ATAU ELEMEN KECERDASAN PELBAGAI YANG TERDAPAT DALAM TEORI KECERDASAN PELBAGAI

Kecerdasan pelbagai (Komponen) :
• Verbal linguistic
• Kinestatik
• Muzik
• Visual ruang
• Logik matematik
• Naturalis
• Interpersonal
• Intrapersoanal

Kecerdasan pelbagai (Ciri-ciri)
• Manusia ada 8 kecerdasan
• Boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan
• Boleh diransang
• Boleh dipindahkan
• Tidak berkembang seiring
• Tidak boleh dinilai berasingan
• Satu atau dua kecerdasan boleh berkembang sepenuhnya

KEPENTINGAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI DIJALANKAN SEMASA P & P DALAM BILIK DARJAH

• Dapat memperkembangkan kecerdasan dengan menyeluruh.
• Mencungkil potensi murid – meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang.
• Meningkatkan motivasi, harga diri
• Menggalakkan inovasi dalam P&P
• Menggalakkan kolaboratif
• Mempelbagaikan cara penilaian.

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGGUNAAN PAPAN TULIS YANG BERKESAN.

• Susunan yang jelas dan menarik.
• Lukisan gambar rajah yang menarik.
• Jelas, kemas dan dapat dilihat oelh semua.
• Penggunaan kapur warna.
• Memberi peluang kepada murid untuk menulis, melukis carta dan menulis jawapan di papan tulis.
• Penggunaan boleh disesuaikan dengan aktiviti P&P

KESAN-KESAN POSITIF PENGGUNAAN PAPAN TULIS SEMASA P & P DALAM BILIK DARJAH.

• Menjelaskan idea, konsep, fakta yang abstrak.
• Menarik perhatian
• Dapat menunjukkan demonstrasi, langkah-langkah penyelesaian masalah.
• Memberi peluang murid mencatat nota.
• Mempelbagaikan aktiviti P&P
• Semua murid di dalam kelas dapat melihat papan tulis dan member tumpuan.

PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN VARISI RANSANGAN YANG BERKESAN DALAM BILIK DARJAH

• Perubahan kaedah dan teknik penyampaian guru harus dikaitkan dengan isi pelajaran.
• Perubahan aktiviti perlulah lancar.
• Penggunaan BBM untuk mempelbagaikan pengalihan deria.
• Setiap langkah perlu mempunyai aktiviti yang berbeza.
• Mengubah ransangan berdasarkan maklum balas murid


KESAN DARIPADA TEKNIK VARIASI RANSANGAN APABILA DIAPLIKASIKAN DALAM BILIK DARJAH

• Memusatkan perhatian murid-murid
• Mengekalkan minat murid terhadap pengajaran guru.
• Melibatkan murid secara aktif
• Menggunakan pelbagai saluran deria.
• Meransang naluri ingin tahu
• P&P menjadi menarik dan bermakna.

09 November 2010

Update : PSS 3108

Untuk rujukan adik-adik junior major Kajian Sosial yang akan melangkah masuk ke Semester 4PISMP nanti. Di sini ada beberapa perkongsian.

Soalan esei PSS 3108 hari ini (9.11.2010) antaranya ditanyakan tentang:

1. Huraikan kelebihan guru menjalankan projek amali luar bilik darjah.
2. Perkaitan perspektif Ilmu Kajian Tempatan dengan masyarakat pembentukan watak individu.
3. Huraikan bagaimana Tema yang terkandung di dalam matapelajaran PSK mampu melahirkan masyarakat yang bla2...bla2.. (tak ingat sebab tak jawab soalan ni).

p/s: Admin baru selesai menjawab soalan PSS 3108. Tak sempat ingat semua soalan. Harap dapat membantu untuk rujukan di kemudian hari.

Tips:
 • Adik-adik kena banyak study tentang huraian sukatan pelajaran.
 • Faham tema dan hasil pembelajarannya.
 • Faham perbezaan PSK dan KT (Agak mengelirukan).
Difficulty: **** (4 stars)

REVIEW PSS 3108 Pengajian Sosial Sekolah Rendah

Matlamat utama mata pelajaran Kajian Tempatan di sekolah rendah

i.setia pada negara
ii.cinta pada tanah air
iii.prihatin
iv.interaksi secara berkesan
v.bangga sebagai rakyat malaysia

Matlamat Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan diamalkan di peringkat sekolah

I.kesedaran tentang peranan murid
ii.hak dan tanggungjawab murid dalam masyarakat
iii.warganegara yang bersatu padu
iv.patriotik
v.kesejahteraan masyarakat

Objektif dalam Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan merangkumi beberapa nilai:

i.Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri
ii.menghargai sumbangan ibubapa dan anggota keluarga
iii.menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka
iv.Menyayangi alam sekitar
v.Menunjukkan semangat kekitaan
vi.menghormati kaum dan budaya lain
vii.menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara

Huraian sukatan Pelajaran Kajian Tempatan dipersembahkan dalam empat lajur iaitu

i.Topik/subTopik
ii.Hasil Pembelaajaran
iii.unsur Patritisme
iv.Contoh/ cadangan aktiviti

Contoh Tema utama dalam Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 6

i.Kejayaan dan Kebanggaan Negara
ii.Pembinaan Bangsa Dan Negara
iii.Ekonomi negara
iv.Sumber negara

Tiga objektif utama Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan

i.mentafsir dan memahami sukatan dengan tepat
ii.mengetahui skop, ruang litup dan bidang kajian mata pelajaran ini
iii.menentukan objektif am, objektif khusus dan hasil pembelajaran untuk merancang pelajaran
iv.menyediakan rancangan pelajaran yang sistematis
v.melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan

Dua tema utama Tahun 5 sukatan pelajaran Sivik Dan Kewarganegaraan

i. Hidup bersama di sekolah dan masyarakat
ii. Kenali budaya Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai perkaitan dengan mata pelajaran Sivik Dan Kewarganegaraan. Contoh perkaitan tersebut ialah:

i.Kepercayaan dan Kepatuhan Kepada Tuhan
ii.Melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan
iii.berketerampilan
iv.berakhlak mulia
v.bertanggungjawab
vi.berkeupayaan
viisumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

Tema “Sayangi Diri” sukatan pelajaran Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 mempunyai lima hasil pembelajaran utama . Nyatakan tiga hasil pembelajaran utama tersebut.

i.Menyenaraikan tingkah laku yang mulia
ii.Mengurus diri secara bertanggungjawab
iii.Mengamalkan gaya hidup sihat
iv.keyakinan dan keupayaan mengembangkan potensi diri
v.Berdisiplin dan mempunyai integriti diri

Sesuatu Projek kewarganegaraan yang hendak dijalankan mestilah dilaksanakan dengan teliti. Nyatakan senarai keperluan bagi menjayakan sesuatu projek.

i.Perancangan
ii.Kerja amali
iii.Refleksi
iv.Penyediaan portfolio
v.Penghargaan

Matlamat utama pelaksanaan sesuatu projek kewarganegaraan di sekolah

i. Mengaplikasikan pengetahuan ,kemahiran dan nilai sivik kewarganegaraan diluar bilik darjah
ii.Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara
iii.Menjadi warganegara yang patriotik ,prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara

Lima contoh projek pembelajaran khidmat sosial dalam projek kewarganegaraan

(i)Projek bendera Sekolah/Negaraku/Jalur Gemilang
(ii)Projek menghargai tokoh-tokoh kebanggaan negara
(iii)Kempen Sifar ponteng
(iv)Kempen anti merokok
(v)Stesen radio sekolah06 November 2010

Kita kena tahu! Terdapat 10 macam kekejaman.

Sufyan Ats Tsauri berkata : Terdapat 10 macam kekejaman. Iaitu :

 1. Seorang yang berdoa untuk dirinya sendiri, dan tidak mendoakan untuk anak-anaknya dan kaum mukmin.
 2. Seorang yang pandai membaca Al Quran, tetapi setiap harinya tidak membaca seratus ayat.
 3. Seorang yang masuk masjid lalu keluar dan tidak solat dua rakaat.
 4. Seorang yang berjalan melalui kuburan kemudian tidak memberi salam dan mendoakan ahli kubur.
 5. Seorang yang sampai di suatu kota pada hari Jumaat kemudian tidak solat jemaah.
 6. Seorang yang di daerahnya didatangi oleh seorang alim, tiba-tiba tidak mahu belajar apa-apa daripadanya.
 7. Dua orang yang bertemu di perjalanan dan masing-masing tidak menanyakan nama kawannya itu.
 8. Seorang diundang pada jamuan tiba-tiba tidak datang.
 9. Pemuda yang tidak ada kerja dan tidak mahu belajar ilmu dan kesopanan.
 10. Seorang yang kenyang sedang dia tahu bahawa tetangganya lapar, tetapi tidak diberi dari makannya itu.

Renung-renungkan. Apakah anda termasuk dalam 10 kekejaman ini? Masa untuk perbetul diri!


credit to: MIMI IPTB

18 October 2010

Nilai dan Semak : Menilai kaedah dan media

Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran.

 • Penilaian melibatkan aspek:
 • Menilai pencapaian pelajar
 • Pembelajaran yang dihasilkan
 • Menilai media dan kaedah
 • Kualiti Media
 • Penggunaan guru
 • Penggunaan murid

Menilai kaedah dan media

Kualiti media seringkali dilihat dari sudut sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam aspek ini seperti:
 • Adakah media berkesan?
 • Bolehkah ia dipertingkatkan?
 • Adakah ia berguna?
 • Adakah media membantu pelajar mencapai objektif?
 • Adakah ia mencetuskan minat pelajar?
 • Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang bererti?

Terdapat beberapa senarai lain yang juga elok dijadikan garis panduan ketika menilai media iaitu:
 • Kreatif dan berkaitan dengan isu yang menarik minat pelajar.
 • Menyokong pemikiran tinggi (Soktratik)
 • Memperkembangkan kemahiran berfikir.
 • Menyampaikan kandungan secara mendalam.
 • Meransang naluri ingin tahu pelajar
 • Pelajar dapat melibatkan diri secara aktif.
 • Membolehkan penerokaan isu secara mendalam.
 • Menghubungkaitkan bidang pelajaran
 • Meningkatkan nilai murni

Pemilihan kaedah, Media dan Bahan Pengajaran

Terdapat 3 langkah dalam pemilihan kaedah, media dan bahan pengajaran.


a) Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran.

Seperti Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru.


b) Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih.

Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu:
 1. Sepadan dengan kurikulum
 2. Maklumat tepat dan terkini
 3. Bahasa yang jelas dan tepat
 4. Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar
 5. Menggalakkan penglibatan pelajar
 6. Mempunyai teknikal kualiti yang baik.
 7. Terdapat bukti keberkesanannya
 8. Bebas daripada bias.
 9. Mempunyai buku panduan yang lengkap.


(c) Mereka bentuk media

Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakannya sendiri.
 1. Objektif
 2. Pelajar
 3. Kos
 4. Kepakaran teknikal
 5. Peralatan
 6. Fasiliti
 7. Masa

Gunakan Media dan Bahan

Terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik:
 1. Preview bahan
 2. Sediakan bahan
 3. Sediakan persekitaran
 4. Sediakan pelajar
 5. Sediakan pengalaman pembelajaran

Reka bentuk pengajaran : Analisis Pelajar

Terdapat 3 perkara penting untuk menganalisis ciri-ciri pelajar:

(a) Ciri-ciri umum
Merupakan deskripsi umum tentang umur, tahap, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya.


(b) Kompetensi khusus
Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran.


(c) Gaya pembelajaran
Merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran.

Model ASSURE

Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.

Model ASSURE mengandungi 6 langkah (Heinich (1982).
 • A – Analyse learner (Analisis pelajar)
 • S – State objective (Nyatakan objektif)
 • S – Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan)
 • U – Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan)
 • R – Require learner participation (Dorong penglibatan pelajar)
 • E – Evaluate and revise (Nilai dan semak)

Reka bentuk pengajaran

Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran.

Enam perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran ialah:

 • Menentukan keperluan pelajar
 • Menentukan matlamat dan objektif
 • Membina prosedur penilaian
 • Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian
 • Mencuba sistem pengajaran
 • Menilai keseluruhan sistem

Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran adalah untuk ntuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan.

09 October 2010

Komponen pengajaran mikro

 • Kemahiran Induksi
 • Penerangan
 • Penyoalan
 • Variasi ransangan
 • Penggunaan papan hitam
 • Pengelolaan bilik darjah
 • Penutupan dan membuat kesimpulan

08 October 2010

Nota UAK BM - Ringkasan 1

Strategi
 • Strategi direktif – tentang sesuatu konsep atau kemahiran
 • Strategi pemerhatian – terhadap fenomena alam atau perbuatan dan tingkah laku orang lain
 • Strategi mediatif – contohnya ialah perbincangan terbuka, latihan inkuiri penemuan dan pembentukan konsep
 • Strategi generatif – menjana idea yang kritis dan kreatif
 • Strategi konteks luaran – contoh : seminar, bengkel dan kerja projek
 • Strategi metakognitif – pembelajaran kendiri
 • Strategi kolaboratif – bekerja dalam satu kumpulan

Pendekatan
Kamus Dewan (1998) – pendekatan sebagai cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas.

Pendekatan pengajaran bahasa:
 • Pendekatan empirisis
 • Pendekatan rasionalis (mentalis)
 • Pendekatan komunikatif

Pendekatan empirisis

Pandangan utama teori ini:
 • Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan
 • Bahasa itu merupakan perlakuan atau kebiasaan
 • Bahasa perlu diajar dan bukan untuk sebaliknya
 • Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur jatinya
 • Bahasa berbeza antara satu sama lain

Pendekatan rasionalis

Pandangan utama teori ini:

 • Bahasa yang hidup ialah bahasa yang berkembang menurut rumus-rumus yang terkawal
 • Bahasa dikawal oleh rumus-rumus tatabahasa
 • Manusia mempunyai kebolehan semula jadi untuk mempelajari pelbagai bahasa
 • Bahasa yang hidup ialah bahasa ynag kita boleh gunakan untuk berfikir

Pendekatan komunikatif
Berdasarkan teori fungsi bahasa ( M.A. K Halliday)

Prinsip –prinsip pendekatan komunikatif:

 • Semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bersesuai dengan umur, pengalaman, latar belakang, minat dan keperluan pelajar
 • Semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bercorak realistik dan pragmatik
 • Bahasa sebagai alat komunikasi
 • Pelajarnya perlu dilibatkan secara aktif iaitu wujudnya komunikasi dua hala
 • Guru haruslah kreatif dan hendaklah sentiasa mencuba hidupkan situasi pembelajaran
 • Aspek tatabahasa sangat penting dan tidak boleh diabaikan
 • Dalam sesuatu aktiviti bahasa, guru bertindak sebagai pengawas, penasihat atau pemerhati sahaja di mana penglibatan guru amat minimum

Kaedah
Cara yang digunakan dalam sesuatu proses pengajaran

Kaedah tubi
 • Melibatkan latih tubi seperti menyebut perkataan, frasa, klausa dan ayat
Kaedah terjemahan
 • Kaedah dwibahasa atau tradisi : guru guna bahasa ibunda untuk mengajar bahasa
Kaedah terus
 • Prinsip 1: bahasa ibunda murid tidka digunakan dlaam mempelajari bahasa sasaran
 • Prinsip 2 : kemahiran lisan dianggap penting pada peringkat awal pengajaran
 • Prinsip 3 : murid-murid disuruh membaca apa yang mereka telah tulis
 • Prinsip 4 : kata nama diberi keutamaan dalam mengembangkan bahasa murid-murid

Kaedah dengar dan sebut
 • P&P dijalankan secara lisan terlebih dahulu diikuti dengan aktiviti menulis dan membaca
 • Guru peka terhadap gangguan bahasa ibunda
 • Untuk atasi guru adakan latihan tubi
 • Guru mengadakan aktiviti bahasa yang sebenar
 • Penggunaan bahasa yang betul diajar melalui latihan dan pengukuhan

Kaedah bersiri
 • Menggunakan bahan, item dan bahasa yang bersiri
 • Tidak ada buku teks atau buku-buku lain
 • Kaedah tatabahasa
 • Mementingkan pengajaran tentang aspek tatabahasa secara formal

Kaedah tentera
 • Guru merupakan penutur jati dalam bahasa sasaran
 • Menggunakan pendengaran diikuti dengan latih tubi menyebut
 • Dijalankan secara kumpulan
 • Sesi soal jawab adalah teknik yang penting
 • Semasa murid berlatih menyoal dan menyoal, guru bertindak sebagai pemerhati

Kaedah induktif
Contoh->hukum (generalisasi)
Konkrit ->abstrak

Kedah deduktif
Hukum (generalisasi)->contoh
Abstrak ->konkrit

Kaedah eklektik
Contoh->generalisasi -> contoh
Generalisasi -> contoh-> generalisasi


Kaedah gabung jalin
Kemahiran bahasa -> aspek bahasa
Aspek bahasa ->kemahiran bahasa
Kemahiran bahasa ->bidang kognitif / afektif


Teknik
Cara yang lebih khusus atau spesifik yang digunakan untuk menggunakan sesuatu kemahiran.

 • Teknik imlak – untuk melatih atau menguji kemahiran mendengar
 • Teknik kloz – melatih kecekapan membaca secara senyap
 • Teknik bacaan nyaring – untuk mengesan, menganalisis kesilapan kiu dalam bacaan
 • Teknik bercerita – menggunakan cerita untuk sesuatu kepada murid
 • Teknik drama – berlakon menggunakan skrip lakonan yang mudah atau pendek
 • Teknik korus – mengajar murid menyebut sesuatu secara beramai-ramai dalam kelas
 • Teknik perbualan – mengajar murid berbual secara sosial
 • Teknik dialog – melatih kemahiran bertutur
 • Teknik simulasi – dikenali main peranan dimana guru wujudkan situasi dan murid menghidupkan situasi tersebut
 • Teknik perbincangan – mencari dan menyusun isi karangan
 • Teknik perbahasan – murid dikehendaki berbahas tentang sesuatu tajuk atau isu
 • Teknik menyoal secara objektif – solana dalam bentuk aneka pilihan atau dwipilihan
 • Teknik menyoal secara terbuka – murid bebas menjawab soalan dengan gaya dan cara sendiri
 • Teknik mengarang secara terkawal – isi ditentukan oleh guru
 • Teknik mengarang secara terpimpin - Isi dan rangka dihasilkan oleh murid
 • Teknik mengarang secara bebas - Murid menulis dan mengarang tanpa diberikan panduan rangka dan isi
 • Teknik kuiz – murid disoal guru secara lisan.

Nota UAK BM - Ringkasan 2

Pendekatan
 • Cara mendekati sesuatu mata pelajaran.
 • Cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya.
 • Merupakan satu set teori yang sistematik.

Kaedah
 • Satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mecapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek.
 • Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun.

Teknik
 • Kemahiran guru dalam pengelolan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

01 October 2010

Matlamat Seni Dalam Pendidikan

Matlamat mata pelajaran ini adalah bertujuan untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif.

Selain itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbangkan ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Seni dalam penidikan ini juga mengintegrasikan tiga kompenan yang mampu melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Ia bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeuruh dari segi jasmani , emosi, rohani dan intelek akan berlaku.credit to: ezery cruzz IPG KSM

Pengenalan Konsep Seni Dalam Pendidikan

Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik.

Terdapat beberapa tokoh yang member pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut merupakan pandangan daripada tokoh-tokoh :

Teori konstruktivisme - kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.

Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburandapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.

Howard Gardener (1983) pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang menkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.

Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidkan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai penidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik,kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif,personal dan intrapersonal,praktik dan estetika, holistic dan analitik,emosional dan fizikal dan intelektual.

Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan.

Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional. Kemudian ia juga membantu perkembangan insane secara seimbang dan menyeluruh.credit to: ezery cruzz IPG KSM

Printer service tutorial | Problem: Reset manual ‘Ink Absorber Full’ untuk pixma MP145Canon Pixma MP145


Amaran masalah 'Ink Absorber Full'


Problem: Reset manual ‘Ink Absorber Full’ untuk pixma MP145
Pak Long: ‘Tested’
Result: Alhamdulillah.

Issue:
Musim nak print2 tugasan ni, kadang2 printer slalu buat hal. Tambah2 kalo printer kita tu modified mcm2.. tambah ink tank la ape la..bagai2.. makin canggih, makin byk problem. So, ni nak ajaq skit cara nk repair/reset balik printer MP 145 yang ada problem "Ink Absorber Full”.

Reset manual “Ink Absorber Full” untuk pixma MP145 (Pesan error E27) sebenarnya , cara kerjanya lebih kurang sama ja dengan MP 150 atau MP 160, macam caranya :


Entering service Mode


 1. Matikan printer (tekan button power kat printer tu, bukan tutup suisnye)
 2. Tekan button stop / reset (jangan dilepas)
 3. Tekan button power (sampai led power menyala)
 4. Lepaskan button stop/reset, tekan button stop/reset 2 kali dan lepas button power.
 5. Tunggu sampai LED seven segment (bukan led power) menunjuk angka O >>> PART YANG PENTING
 6. Tekan button stop/reset 4 kali
 7. Tekan button power 1 kali (Roller kertas akan berputar, led power berkedip)
 8. Tunggu sampai LED berhenti berkedip dan printer stand by
 9. Tekan button power untuk mematikan printernya dan kalo tak mati jugak, cabut kabelnya.
 10. On kan lagi…
Kalo tak boleh jugak, ulang lagi dari langkah 1, sebab pak long dah melakukan teknik ini berkali-kali dan alhamdulillah berjaya. Semoga boleh membantu.

30 September 2010

17 lirik lagu kanak-kanak


Lirik 1

"Bangun Pagi"
Bangun Pagi Gosok Gigi,
Cuci Muka Terus Mandi,
Pakai Baju Minum Susu,
Salam Ayah Dan Ibu,
Pergi Sekolah Jalan Kaki,
Jumpa Cikgu Depan Pintu,
Selamat Pagi Cikgu Sa'amah,
Selamat Pagi Cikgu Aishah,
Rajin Belajar Cikgu Ajar,
Pandai Tulis, Pandai Lukis,
Pandai Nyanyi, Baca Buku,
Semua Orang Suka Hati,
Kalau Kita Rajin Usaha,
Ibubapa Gembira,
Mari Kawan Sama-Sama,
Pasti Kita Berjaya !

Lirik 2
"Tangan Saya"
Tangan Di Kepalaku,
Di Muka Dan Di Bahu,
Di Pinggang, Di Sisi,
Di Belakang Ku Sembunyi,
Ku Angkat Tinggi, Jejari Ku Menari,
Ke Depan Tangan Ku,
Tepuk Tangan Bersama, Yes !

Lirik 3
"Mana Ibu"
Mana Ibu, Mana Ibu,
Di Sini, Di Sini,
Apa Khabar Awak,
Saya Khabar Baik,
Lari Sembunyi, Lari Sembunyi.
(Ulang Untuk Telunjuk, Hantu, Manis Dan Kelingking)

Lirik 4
"Tanya Sama Pokok"
Tanya Sama Pokok, Apa Sebab Goyang,
Nanti Jawab Pokok, Angin Yang Goyang,
Tanya Sama Angin, Apa Sebab Goyang,
Nanti Jawab Angin, Tanyalah Awan.
Awan Nanti Kata, Aku Kandung Air,
Sampai Tempat Teduh, Aku Pun Cair,
Lihat Dalam Air, Nampak Bayang-Bayang,
Campak Satu Batu, Bayang Pun Hilang.

Lirik 5
"Rumah Kecil Saya"
Rumah Kecil Saya, Ada Taman Bunga,
Bunga Warna Warni, Harum Dan Wangi,
Rumah Kecil Saya, Ada Tingkap Dua,
Langsir Warna Biru, Dibuat Ibu.

Lirik 6
"Rama-Rama"
Dari Ulat Jadi Kepompong,
Tidur Nyenyak Dalam Kelongsong,
Cukup Masa Kelongsong Pecah,
Pom! Pom! Jadilah Rama-Rama Yang Indah,
Rama-Rama Terbang Merata,
Hisap Madu Di Pohon Bunga
Sungguh Cantik Aneka Warna,
Tapi Sayang Hidup Tak Lama,
Begitulah Hidup Manusia,
Pada Allah Kita Berdoa,
Agar Jadi Insan Mulia,
Tapi Sayang Hidup Tak Lama.

Lirik 7
"Mata Saya"
Mata Saya Dua, Hidung Saya Satu,
Telinga Saya Dua, Kiri Dan Kanan,
Kaki Saya Dua, Pakai Kasut Baru,
Mulut Saya Satu, Tak Henti Makan.

Lirik 8
"Angkat Tangan"
Angkatlah Tangan Kanan,
Angkatlah Tangan Kiri,
Goyangkan Tangan Kanan,
Goyangkan Tangan Kiri,
Tunjukkan Kaki Kanan,
Tunjukkan Kaki Kiri,
Hentakkan Kaki Kanan,
Hentakkan Kaki Kiri.


Lirik 9
"Ikan Kekek"
Ikan Kekek Mak Iloi, Iloi,
Ikan Gelama Mak Ilai, Ilai,
Sungguh Cantik Adikku Amboi,
Tapi Ketawa Mengilai-Ngilai.
Ikan Kekek Mak Iloi, Iloi,
Ikan Gelama Mak Ilai, Ilai,
Kalau Adik Nak Jadi Pandai,
Mari Belajar, Janganlah Lalai.
Ikan Kekek Hoi !,
Ikan Kekek.......

Lirik 10
"Gajah"
Gajah Berkaki Empat,
Gelek, Gelek,
Gajah Belalai Panjang,
Gelek, Gelek,
Gading Dia Panjang,
Tapi Tidak Makan Orang,
Kalau Adik Ingin Tahu,
Apa Makanan Gajah,
La, La, La, La...................
Gajah Makan Tebu.

Lirik 11
"Gajah"
Apabila Bila Bulan Terang Berseri,
Seekor Gajah Keluar Menari,
Lenggok Ke Kanan, Dan Lenggok Ke Kiri,
Jemput Seekor, Keluar Menari.

Lirik 12
"Awan"
Awan Bergerak, Gerak,
Putih Seperti Kapas,
Rupa Cantik Bercorak,
Bergerak Dengan Bebas

Lirik 13
"Kereta Kecil"
Bapaku Pulang Dari Kota,
Bapaku Belikan Kereta,
Kereta Kecil Warna Merah,
Boleh Ku Bawa Ke Sekolah,
Pon, Pon, Pon, Pon, Pon, Pon, Pon,
Kereta Kecil Ku Berbunyi,
Marilah Adik Mari Naik,
Boleh Ku Bawa Ke Rumah Nenek.

Lirik 14
"Ulat Gonggok"
Datanglah Ulat Gonggok,
Jalan Berlenggang Lenggok,
Di Manakah Kaki Saya,
Kalau Ia Tak Jumpa,
Kan Ku Cari Jua,
Walau Pun Ke Kampung Jawa,
Lompatlah, Lompatlah,
Di Manakah Kaki Saya,
Kalau Ia Tak Jumpa,
Kan Ku Cari Jua,
Walau Pun Ke Kampung Jawa.

Lirik 15
"Gajah"
Belalai Gajah Panjang,
Badan Hitam Besar,
Kaki Macam Tiang,
Dua Telinga Lebar,
Telinga Macam Kipas,
Jalan Bongkok-Bongkok,
Gajah Tidak Malas,
Kuat Tolak Pokok.

Lirik 16
"Bintang Kecil"
Bintang Kecil Di Langit Yang Tinggi,
Amat Indah Menghias Angkasa,
Aku Ingin Terbang Dan Menari,
Jauh Tinggai Di Tempat Kau Berada.

Lirik 17
"Bila Kita Berkumpul"
Bila Kita Berkumpul, Berkumpul, Berkumpul,
Bila Kita Berkumpul, Rasa Gembira,
Kawan Ku, Kawan Mu,
Kawan Mu, Kawan Ku,
Bila Kita Berkumpul Rasa Gembira.
28 September 2010

Ucapan


Menurut Maimunah Haji Omar (1993), ucapan merupakan sebahagian kategori perucapan umumnya dalam aspek perutusan. Ucapan dapat diertikan sebagai apa-apa yang diucapkan atau perkataan yang diucapkan atau cara menyebut atau melafazkan sesuatu kata.

Secara ringkasnya, ucapan merupakan penyampaian idea melalui pelafazan dan disampaikan secara pidato sehala. Walau bagaimanapun, ucapan agak berbeza dari pidato dan syarahan terutama dari segi penglibatan dan majlis. Teks ucapan ini biasanya mempunyai tajuk tertentu yang diberikan terlebih dahulu.

Unsur kiasan, peribahasa dan jenaka boleh diselitkan untuk menjadikan teks ucapan lebih menarik. Teks ucapan juga harus disertai dengan penerangan, penjelasan,pujian atau sanjungan terhadap sesuatu perkara yang diperkatakan. Bahasa yang digunakan dalam teks ucapan haruslah mudah, padat, tegas dan berkesan.

Teks ucapan yang baik mampu menarik minat para pendengar- jelas dan mudah difahami. Sebelum membuat teks ucapan haruslah menjalankan penyelidikan terperinci terlebih dahulu.

27 September 2010

Seni dalam pendidikan

Pendidikan Seni Visual menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik, seni sastera, seni tari dan seni mempertahankan diri.

Seni Dalam Pendidkan lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi guru. Dengan ini, guru diharapkan dapat mengamalkannya.

Seni Dalam Pendidikan merangkumi perkara yang berkaitan dengan seni , muzik dan pergerakan. Guru dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun gunaan. Melalui kefahaman aspek guru dapat menerapkan penghayatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Selain itu guru juga didedahkan dengan ilmu seni visual, muzik dan pendidkan jasmani yang berkaitan dengan bidang tertentu dan juga dapat menerapkan budaya menghargai serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperolehi sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.credit to: ezery cruzz IPG KSM

22 September 2010

Projek kewarganegaraan : Kempen Kesedaran Hutan Paya BakauPengenalan


Hutan hujan tropika adalah suatu ekosistem kompleks yang menampung pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan. Hutan membantu dalam memelihara sumber genetik dan menyediakan habitat kepada berbagai flora dan fauna. Hutan juga memainkan peranan penting dalam pengawalan iklim, sumber air dan kestabilan alam sekitar. Ia juga merupakan rumah kepada berjuta-juta manusia, memberi perlindungan, makanan, pakaian, bahan tenaga, ubat-ubatan, bahan binaan dan berbagai-bagai sumber yang lain (Groombridge 1992).

Hutan hujan tropika di Malaysia adalah pelbagai antaranya seperti hutan dipterokarp pamah dan bukit, hutan paya gambut dan hutan paya bakau. Hutan paya bakau terdiri daripada pelbagai spesies yang penting kepada sistem ekologi dan biologi. Selain itu ia juga menyumbang kepada ekonomi negara di mana hutan paya bakau ini menghasilkan sumber kayu dan arang. Selain itu hutan paya bakau di persisiran pantai turut memainkan peranan dalam memberi perlindungan kepada pelbagai spesies hidupan dan juga mengekalkan ekosistem semulajadi pantai (Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 1995).

Oleh yang demikian, satu projek Kempen Kesedaran Hutan Paya Bakau telah diadakan dengan kerjasama Sahabat Alam Malaysia (SAM), Kelab Puncak dan Kelab Aktivis Alam Sekitar Kampus IPG Kampus Tuanku Bainun (CARE) di Sungai Batu Besi, Merbok, Kedah sebagai salah satu usaha untuk memelihara dan memulihara ekosistem hutan paya bakau yang semakin diancam oleh kemusnahan.


Persoalan kajian

 • Apakah kepentingan ekositem hutan paya bakau?
 • Apakah punca berlakunya kemusnahan di ekosistem hutan paya bakau di Sungai Batu Besi, Merbok, Kedah?
 • Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemusnahan ekosistem hutan paya bakau di Sungai Batu Besi, Merbok, Kedah?


Permasalahan kajian

Kemusnahan hutan paya bakau di kawasan persisiran pantai dikatakan berpunca daripada sikap masyarakat yang sering mengabaikan tentang kepentingan hutan ini. Apa yang perlu disedari umum, hutan paya bakau adalah merupakan warisan alam yang perlu dipelihara. Hutan paya bakau sememangnya diketahui menjadi tempat perlindungan pelbagai spesis flora dan fauna seperti buaya, ketam, memerang, beruk, ikan dan pelbagai jenis siput yang masing-masing mempunyai nilai tersendiri. Disamping itu juga hutan paya bakau merupakan habitat bagi lebih daripada 60 spesies tumbuh-tumbuhan. Terdapat empat jenis spesies utama yang paling di kenali iaitu api-api ludat, bakau minyak, perepat dan berus tumu. Antara spesies bakau lain ialah lenggadai, nyireh bunga, bakau kurap dan chegam.

Di Malaysia, hutan paya laut terdapat di sepanjang pantai Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Hutan paya laut di Malaysia merupakan yang ketiga terbesar di Asia Pasifik selepas Indonesia dan Australia. Jumlah luas keseluruhan kawasan tersebut adalah lebih kurang 566 856 hektar iaitu 57 peratus terdapat di Sabah, 26 peratus di Sarawak dan 17 peratus di Semenanjung Malaysia. Kebanyakan hutan paya laut di Malaysia terletak di pantai barat ( Persisiran Selat Melaka ) iaitu di Perlis, Kedah, Perak, Selangor dan Johor.

Namun isu-isu kemusnahan hutan paya bakau semakin hari menjadi semakin kritikal dan jika tidak ditangani dengan bijak dan segera ianya akan memberikan impak negatif bukan sahaja kepada kita, malahan kepada generasi akan datang. Pengeksploitasian sumber biodiversiti yang tidak dikawal sepenuhnya, seperti penerokaan hutan paya bakau untuk pelbagai tujuan pembangunan seperti ternakan ikan dalam sangkar, kolam ternakan udang, perindustrian, perbandaran dan perkampungan nelayan pinggir pantai serta pembuangan sisa cecair oleh kapal dagangan dan bot nelayan secara tidak langsung mengancam ekosistem paya bakau yang amat sensitif terhadap sebarang perubahan guna tanah di kawasan yang berkenaan.

Aktiviti penerokaan paya bakau yang dilakukan secara sewenang-wenangnya sama ada bagi tujuan pembangunan, perumahan, pertanian atau perindustrian tanpa mengambil kira aspek alam sekitar akan menyebabkan hakisan tanah, mengganggu imbangan haba serta keseimbangan ekologi. Kesannya bukan sahaja boleh menyebabkan kepupusan kepada spesies-spesies hidupan yang sedia ada malah boleh membawa bencana yang dahsyat kepada manusia.

Kemusnahan hutan paya bakau turut berlaku di kawasan projek (Sungai Batu Besi). Melalui pemerhatian yang telah dijalankan, punca utama berlakunya masalah di hutan paya bakau ini berlaku kerana kegiatan penebangan dan pembalakan kayu bakau yang dijalankan secara tidak terkawal. Jumlah pokok bakau yang hidup semakin berkurangan.


Kaedah kajian

Dalam pelaksanaan projek kewarganegaraan ini, beberapa kaedah kajian telah diaplikasikan iaitu pemerhatian, temu bual, kaji kes, rujukan sumber dan e-konferen. Berikut adalah penerangan bagi setiap kaedah:

Pemerhatian


Pemerhatian telah dilakukan di sekitar Sungai Batu Besi bagi meninjau kawasan hutan paya bakau yang telah musnah. Tinjauan dilakukan dengan menyelusuri sungai tersebut dengan menggunakan khodmat bot yang telah disediakan oleh Kelab PUNCAK. Beberapa keping foto telah dirakamkan bagi tujuan rekod dan data.

TemubualBeberapa siri temubual telah dijalankan bersama penduduk tempatan bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan kegiatan pembalakan yang dijalankan. Selain itu, sesi temubual juga dilakukan bersama Tuan Haji Ramli, Pengasas Kelab PUNCAK, Encik Roslan Abdullah , wakil Kelab Puncak, Cikgu Borhan dari SMK Pulau Nyior Jitra dan Encik Azrilnizam, Pegawai Pendidikan Sahabat Alam Malaysia bagi mendapatkan maklumat tambahan.

Kajian kes

Beberapa kajian kes telah dijalankan sepanjang tempoh melaksanakan projek di kawasan terbabit. Menurut penduduk tempatan yang kebanyakannya bekerja sebagai nelayan, jumlah hasil tangkapan yang mereka peroleh semakin berkurang sejak kegiatan penebangan hutan paya bakau berlaku. Mereka mendakwa bahawa jumlah hasil tangkapan yang semakin berkurang mempunyai kaitan dengan kegiatan pembalakan yang dijalankan.

Rujukan sumber

Semasa melakukan kajian, satu pertemuan telah diatur bersama dengan Encik Nizam Mashar, Koordinator Sahabat Alam Malaysia bagi mendapatkan beberapa penjelasan saintifik mengenai kemusnahan hutan paya bakau yang sedang berlaku di Sungai Batu Besi. Menurut beliau, kualiti air yang tercemar serta perubahan pH air telah menyebabkan kebanyakan hidupan air seperti ikan, udang, ketam dan lain-lain beremigrasi ke kawasan lain yang lebih baik. Oleh sebab yang demikian, jumlah hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan di kawasan tersebut tidak menyamai kuantiti tangkapan sebelum ini. Encik Nizam Mashar mencadangkan supaya satu kempen kesedaran dan aktiviti penanaman semula anak pokok bakau dilakukan bagi memastikan kelestarian dan keseimbangan hutan paya bakau di kawasan terbabit dapat dipulihkan seperti keadaan asal.

E- konferen

Komunikasi persidangan secara maya dilakukan sesama ahli Kelab CARE melalui laman blog http://careiptb.blogspot.com bagi membincangkan berkenaan isu kemusnahan hutan paya bakau yang berlaku di Sungai Batu Besi.Kawasan kajian
^Kedudukan Sungai Batu Besi dalam peta

Kajian ini telah dijalankan di Sungai Batu Besi yang terletak dalam daerah Merbok di Kedah Darul Aman. Kedudukan kawasan kajian ini terletak kira-kira 10 kilometer dari pusat bandar Sungai Petani, Kedah. Kawasan ini dipilih sebagai kawasan kajian dan projek Kempen Kesedaran Hutan Paya Bakau kerana keadaan hutan paya bakau di sini sedang diancam kemusnahan sekiranya tiada usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan dilakukan. Kebanyakan penduduk tempatan disini menjalankan kegiatan ekonomi sebagai nelayan kecil.


Pelaksanaan Projek Kempen Kesedaran Hutan Paya Bakau

Pengenalan projek


Kempen Kesedaran Hutan Paya Bakau adalah satu program yang dilaksanakan oleh Kelab CARE, Sahabat Alam Malaysia dan Kelab Puncak secara berterusan bagi mewujudkan lebih banyak kawasan hijau di negara ini. Kempen ini juga selaras dengan gesaan bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi agar hutan bakau terus dipulihara bagi membaik pulih ekosistem pesisir pantai untuk mengurangkan kesan hakisan oleh ombak dan juga tsunami. Selain itu, keupayaan spesis tertentu pokok bakau untuk menyerap dua kali ganda karbon dioksida berbanding pokok-pokok biasa amat penting dalam menangani pemanasan global. Penanaman semula anak-anak pokok bakau mampu memulihkan keadaan hutan paya bakau yang menjadi habitat hidupan air.Objektif penganjuran projek

 • Mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat berkenaan kepentingan hutan bakau kepada ekosistem pinggir pantai terutamanya nelayan.
 • Menarik minat masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti-aktiviti berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.
 • Menyumbang kepada inisiatif masyarakat dalam menangani pemanasan global.
 • Memelihara memulihara ekosistem hutan bakau melalui aktiviti penanaman semula yang dilaksanakan.Hasil dapatan


Pelaksanaan Projek Kempen Kesedaran Hutan Paya Bakau.


Kempen Kesedaran Hutan Paya Bakau yang dianjurkan kali ini berjaya menghimpunkan penyertaan yang memberangsangkan. Kebanyakan peserta yang mengambil bahagian terdiri daripada masyarakat setempat, pelajar-pelajar sekolah dan lain-lain. Jumlah peserta keseluruhan ialah 40 orang tidak termasuk 14 orang fasilitator (dari Kelab CARE IPG Kampus Tuanku Bainun).Slot Indoor

Slot pertama dalam Kempen Kesedaran Hutan Paya Bakau ialah sesi ice breaking ataupun sesi pengenalan. Dalam slot ini, para peserta diterangkan tentang objektif penganjuran kempen. Sesi ini sangat penting kerana para peserta perlu jelas tentang matlamat dan tujuan mereka berada di dalam program tersebut.


Dalam slot ini juga, nilai-nilai murni seperti kecintaan terhadap alam sekitar cuba diselitkan melalui permainan-permainan yang dijalankan. Antara permainan yang dijalankan adalah seperti Kuiz Kitar Ekologi, Trademark Saya, dan lain-lain lagi.

Dalam slot pertama ini juga, pembahagian kumpulan telah dilakukan. Sebanyak enam kumpulan telah dibentuk. Pembentukan kumpulan akan memudahkan pergerakan dan kelancaran program. Sebagai contoh, pergerakan untuk menaiki bot ketika ke tapak semaian anak bakau akan dilakukan mengikut kumpulan.

Pembentukan kumpulan juga bertujuan untuk mengelakkan keciciran peserta dan sebagai langkah keselamatan. Slot pertama diakhiri dengan rumusan yang dibuat oleh fasilitator dan diikuti dengan sesi refleksi oleh para peserta.


Slot kedua pula ialah Latihan Dalam Kumpulan (LDK). Slot ini diadakan bertujuan untuk membina semangat bekerjasama dalam satu pasukan. Semangat kerjasama merupakan satu nilai murni yang perlu dipupuk. Nilai kerjasama juga penting dalam aspek pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

Terdapat beberapa aktiviti di dalam slot ini. Antaranya ialah, para peserta diminta untuk melakarkan sebuah pulau idaman mereka secara berkumpulan di atas sehelai kertas mahjong.

Rasionalnya ialah, apabila para peserta melakarkan pulau idaman mereka, secara tidak langsung mereka akan terdedah kepada alam sekitar. Mereka akan membuat pemikiran secara kritis dan kreatif untuk membina sebuah pula yang mempunyai kelestarian yang seimbang.

Selain itu, mereka juga akan berkongsi maklumat sesama ahli dalam kumpulan tentang konsep alam yang sihat. Seperti slot yang pertama, slot kedua juga diakhiri dengan rumusan yang dibuat oleh fasilitator.


Slot Outdoor


Slot outdoor merupakan slot kemuncak Kempen Kesedaran Hutan Paya Bakau. Di dalam slot ini, para peserta akan turun ke tapak semaian anak pokok bakau untuk menyemai 200 batang anak pokok bakau. Untuk ke tapak semaian anak pokok bakau, para peserta perlu menaiki bot yang telah disediakan oleh Kelab Puncak untuk menyeberangi Sungai Batu Besi.

Sebagai langkah berjaga-jaga, satu sesi taklimat keselamatan telah dibuat oleh fasilitator sebelum para peserta dibenarkan menaiki bot. Taklimat keselamatan lebih menjurus kepada aspek-aspek keselamatan di air dan di lumpur. Para peserta ditunjukkan cara-cara yang betul untuk memakai jaket keselamatan (BA).


Jaket keselamatan wajib dipakai oleh setiap peserta yang menaiki bot bagi mengelakkan sebarang kecelakaan seperti kejadian lemas. Para peserta juga diingatkan supaya menjaga diri masing-masing ketika berada ditapak semaian anaka pokok bakau kerana terdapat juga haiwan liar seperti ular yang tinggal di situ.


Selain itu, para peserta juga ditunjukkan cara-cara yang betul untuk menyemai anak pokok bakau. Kebanyakan peserta tidak mempunyai pengalaman menanam pokok bakau. Fasilitator melakukan beberapa demonstrasi penanaman anak pokok bakau di hadapan para peserta supaya mereka faham dan dapat melakukannya dengan betul ketika berada di tapak semaian.Setelah penerangan mengenai keselamatan dan kaedah penanaman pokok bakau dilaksanakan, maka para peserta diminta untuk berkumpul mengikut kumpulan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pergerakan ke tapak semaian. Para peserta menaiki bot mengikut kumpulan demi kumpulan untuk ke tapak semaian anak pokok bakau.
Di tapak semaian anak pokok bakau, keadaan air sungai yang surut dan tanah berlumpur lembut memudahkan kerja-kerja semaian anak pokok bakau. Sebanyak 200 batang pokok anak bakau dapat ditanam dalam tempoh satu jam.

Secara keseluruhannya, kempen ini berjaya dilaksanakan mengikut pelan projek yang telah dirancangkan. Walaupun hanya 200 batang anak pokok berjaya ditanam, tetapi kesannya terhadap ekosistem paya bakau tersebut amatlah besar.

Program seperti ini perlu dilaksanakan secara berterusan oleh semua pihak dalam usaha membina masyarakat Malaysia yang peka dan cintakan alam sekitar.


Rumusan
Alam semulajadi telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita, dan kita telah di amanahkan untuk menjaga, memelihara serta menggunakannya secara bertanggungjawab. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar adalah juga merupakan salah satu daripada tuntutan agama.

Kemusnahan alam semulajadi melalui kegiatan yang tidak terancang akan mengakibatkan malapetaka atau bencana yang mengakibatkan kerugian harta benda dan kadangkala mengorbankan nyawa. Bencana seumpama ini sering berlaku di negara kita seperti 'tsunami' yang meragut puluhan ribu nyawa manusia di beberapa negara termasuklah negara kita.Setiap bencana memberi pengajaran. Dengan itu, kita perlu mengambil ikhtibar dan pengajaran daripada peristiwa 'tsunami' yang berlaku pada 26 Disember 2004. Umpamanya melalui peristiwa tersebut, kita dapati pokok bakau yang terdapat disesetengah persisiran pantai yang dilanda bencana tsunami dapat menghalang daripada berlaku kemusnahan yang teruk. Ini menunjukkan betapa pentingnya memelihara dan memulihara alam hutan paya seperti bakau di negara ini samalah juga dengan pemuliharaan hutan dan kawasan-kawasan semulajadi yang lain.

Penekanan yang diberikan kepada pemeliharaan alam sekitar ini tidaklah bererti kita tidak boleh meneruskan projek-projek pembangunan kita. Apa yang perlu ialah kita harus mengamalkan pembangunan yang terancang yang menitikberatkan alam sekitar dan kesan pembangunan kepada alam sekitar. Sekurang-kurangnya kita perlu memulih kembali kerosakan yang berlaku dengan menanam pokok-pokok yang telah di musnahkan.

Hutan paya laut atau hutan bakau adalah antara hutan yang mempunyai banyak kepentingan dan kegunaannya sama ada kepada manusia, alam sekitar ataupun hidupan lain. Ekosistem yang mudah terjejas ini perlu dipulihara sebagai simpanan alam semula jadi.

Kita tidak seharusnya memandang remeh untuk mengantikan pokok yang telah kita musnahkan dengan pokok-pokok baru yang di tanam secara terancang supaya kita dapat kekalkan alam semula jadi kita. Walaupun penanaman pokok-pokok baru ini tidak akan sama seperti sediakala sekurang-kurangnya pokok-pokok yang ditanam dapat mengembalikan keadaan semulajadi dan mengurangkan kesan daripada aktiviti pembangunan yang dilaksanakan.

Banyak usaha perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran awam serta menanamkan rasa tanggungjawab dalam diri setiap orang untuk memulihara warisan bakau semula jadi yang menyimpan sebahagian daripada flora dan fauna dunia yang terancam.


Teori Transformasi-Generatif

Teori Transformasi-Generatif diperkenalkan oleh Noam Chomsky untuk digunakan dalam Rancangan Pengajaran Harian.

Noam Chomsky ialah ahli psikolinguistik dari Amerika Syarikat. Chomsky berpendapat bahawa kanak-kanak dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa yang dikenali sebagai LAD (Language Acquisition Devise). Menurut beliau, secara semula jadi, sewaktu dalam lingkungan umur tiga tahun, kanak-kanak sudah boleh bercakap dengan menggunakan tatabahasa transformasi-generatif. Tatabahasa transformasi-generatif (iaitu kebolehan kanak-kanak membentuk dan memanipulasi ayat-ayat) tidak dipelajarinya secara formal. Kebolehan itu “dipelajari” kanak-kanak melalui komunikasi lisan dengan orang dewasa.

Chomsky telah membezakan antara “kebolehan bahasa” dengan “pengetahuan bahasa”. Menurutnya, kebolehan bahasa bermaksud kebolehan kanak-kanak menggunakan bahasa. Pengetahuan bahasa bermaksud pengetahuan kanak-kanak tentang bahasa, iaitu tentang bentuk ayat, sistem makna dan sistem bunyi yang didengar dalam bahasa yang digunakannya. Pengetahuan tersebut tidak diajar secara formal tetapi ditiru, dipelajari dan difahami iaitu dengan mendengar dan bertutur. Menurut Chomsky, sungguhpun kanak-kanak memang tidak dapat menerangkan rumus-rumus tatabahasa yang telah diserapinya, dia bagaimanapun dapat menggunakannya dengan betul. Dengan kata lain, daripada perlakuan bahasa kanak-kanak, kita boleh menilai sejauh mana dia telah memahami dan mempunyai pengetahuan tentang bahasa yang dituturnya. Menurut Chomsky, kanak-kanak dilahirkan dengan keupayaan semulajadi untuk menyerap pengetahuan tersebut, termasuk pengetahuan tentang tatabahasa bahasa yang didengar atau dituturnya.

Alat pemerolehan bahasa atau LAD yang dikatakan oleh Chomsky itu dipercayai berada di dalam otak manusia. Alat dan kebolehan semulajadi untuk mempelajari dan memahami bahasa itu dinamakan language universals, yang terdapat pda semua manusia dan boleh digunakan untuk mempelajari semua bahasa di dunia. Misalnya, semua bahasa memerlukan subjek dan predikat dalam sebaris ayat. Bentuk ayat itu mungkin berbeza. Ada yang berbentuk biasa dan ada yang berbentuk songsang. Ada kata adjektif yang terletak sebelum kata nama dan ada yang terletak selepas kata nama. Sungguhpun demikian, manusia boleh mempelajari pelbagai bahasa, dan ini boleh berlaku pada peringkat awal lagi, iaitu pada peringkat kanak-kanak sebelum mereka masuk ke alam persekolahan dan belajar secara formal. Maka oleh itu, Chomsky pernah mengatakan bahawa “Grammar is caught and not taught”. Maksudnya, aspek tatabahasa itu diserap oleh kanak-kanak dan tidak diajarkan kepada mereka secara formal.

Teori Ciri-ciri

 • Penutur jati berupaya menggunakan bahasa apabila berhadapan dengan pelbagai keadaan.
 • Bahasa adalah sistem tentang rumus-rumus bahasa.
 • Ayat mempunyai struktur dalaman dan permukaan.
 • Pengetahuan bahasa merupakan suatu fenomena mental.
 • Bahasa bersifat sejagat dan kreatif.
 • Penutur dilahirkan dengan kecekapan semulajadi.

Kesimpulannya, teori Chomsky yang tergolong dalam kumpulan mentalis cuba menerangkan perkembangan bahasa kanak-kanak. Chomsky telah mengaitkan pemerolehan bahasa itu dengan alat pemerolehan bahasa semulajadi (LAD). Teori Chomsky juga dinamakan sebagai teori nativistik kerana teorinya menekankan sifat semulajadi atau keaslian yang terdapat hanya dalam diri manusia. Sifat asli itu ialah potensi berbahasa yang secara semulajadinya sudah pun wujud apabila kanak-kanak dilahirkan dan pembelajaran bahasa itu boleh berlaku tanpa pengajaran formal yang terdapat di sekolah.

Pendekatan komunikatif

Dalam pengajaran bahasa, terdapat pelbagai pendekatan seperti pendekatan komunikatif, pendekatan situasi, pendekatan psiko-linguistik, pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavouris. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Bagi teori behavouris, maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi.


Pendekatan Komunikatif dibentuk berdasarkan teori fungsi bahasa yang diutarakan oleh M.A.K Halliday (1970). Berdasarkan eksperimennya dengan kanak-kanak, Halliday telah membuktikan bahawa bahasa memainkan beberapa peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut Halliday, peranan bahasa itu ialah seperti yang berikut:

 • Bahasa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu.
 • Bahasa digunakan untuk mengawal tingkah laku orang lain.
 • Bahasa digunakan untuk berinteraksi dan berhubung dengan orang lain.
 • Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud.
 • Bahasa digunakan untuk meluahkan perasaan.
 • Bahasa digunakan untuk menyampaikan maklumat.
 • Bahasa digunakan untuk mencipta sesuatu secara kreatif dan imaginatif.

Sungguhpun Halliday yang mengutarakan teori ini, dia sendiri tidak membina pendekatan pengajaran bahasa. Ahli-ahli lain yang merupakan ahli pedagogi bahasa seperti Keith Morror, H.G. Widdowson, Keith Johson, D. Hymes, Christopher Brumfit dan lain-lain telah cuba membina satu pendekatan pengajaran bahasa berdasarkan teori Halliday.

Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangat diutamakan. Kedua, sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran, fungsi atau peranan komunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz. Ketiga, konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan. Keempat, pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiran bahasa dianggap sebagai kemahiran sosial. Kelima, bahan-bahan pembelajaran yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran. Keenam, stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan atau memberangsangkan murid-murid bercakap dan berkomunikasi, ataupun menggunakan bahasa dalam pelbagai keperluan berkomunikasi. Ketujuh, keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatan komunikatif.

Menurut ahli-ahli yang telah menyokong pendekatan ini, terdapat beberapa perkara penting yang perlu dipraktikkan sekiranya kaedah pengajaran hendak dibina berdasarkan pendekatan komunikatif. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tujuh perkara.

Pertama, semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bersesuaian dengan umur, pengalaman, latar belakang, minat dan keperluan pelajar.

Kedua, semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bercorak realistik dan pragmatik dan menggambarkan keperluan sebenar penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dalam dunia yang sebenarnya, iaitu sama ada dalam alam persekolahan, pekerjaan atau pergaulan.

Ketiga, kemahiran berkomunikasi yang dimaksudkan ialah penggunaan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi, sama ada secara lisan atau tulisan.

Keempat, semasa mengajar pula pelajar perlu dilibatkan secara aktif iaitu wujudnya komunikasi dua hala. Dengan kata lain, ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat produktif dan ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yang bersifat reseptif.

Kelima, guru haruslah kreatif dan hendaklah sentiasa mencuba menghidupkan situasi pembelajaran di bilik darjah agar dapat menarik minat dan menyeronokkan murid-murid.

Keenam, aspek tatabahasa sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Kseilapan perlu dibetulkan serta-merta apabila berlaku dan tidak boleh dibiarkan berterusan.

Ketujuh, dalam sesuatu aktiviti bahasa yang diadakan di dalam bilik darjah, guru seharusnya bertindak sebagai pengawas, penasihat atau pemerhati sahaja di mana penglibatan guru amat minimum iaitu masa yang diambil olehnya untuk menerangkan sesuatu aktiviti yang dijalankan itu haruslah seringkas mungkin.

Kaedah Gabung Jalin

Kaedah Gabung Jalin, iaitu kaedah pengajaran yang diutarakan oleh H.G Widdowson, dibentuk berdasarkan teori pengajaran pendekatan komunikatif. Prinsip pengajaran Kaedah Gabung Jalin menekankan fungsi bahasa sebagaimana yang benar-benar berlaku dalam komunikasi bahasa.

Perkara-perkara yang digabungjalinkan dalam pengajaran ialah kemahiran bahasa yang betul-betul terlibat dalam komunikasi. Misalnya, kemahiran mendengar dan bertutur, berlaku dalam temu duga, dialog, wawancara, mesyuarat, perbincangan dan sebagainya.

Begitu juga dengan kemahiran mendengar dan menulis, misalnya, apabila kita mendengar syarahan dan menulis nota (tentang syarahan yang didengar). Kemahiran membaca dan menulis, biasanya kita gabungkan apabila kita membaca buku teks dan mencatat nota daripada bacaan tersebut.

Dalam menggunakan kaedah gabung jalin ini, guru hendaklah pandai memilih dan menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti bahasa yang realistik dan benar-benar menggambarkan situasi penggabungan kemahiran dalam komunikasi. Kini konsep penggabungjalinan telah diaplikasikan oleh guru dengan cara yang lebih kreatif.

Teknik bercerita

Teknik ialah cara yang lebih khusus yang dicipta untuk mencapai sesuatu objektif pengajaran. Teknik boleh dilihat sebagai satu cara khusus untuk membantu dan menjayakan sesuatu kaedah pengajaran. Pelbagai jenis teknik telah dicipta untuk tujuan pengajaran bahasa seperti teknik bercerita.

Teknik bercerita untuk menyampaikan pelajaran bukanlah satu perkara baru, malahan cara ini pernah dilakukan oleh orang-orang kita sewaktu menyampaikan sesuatu pengajaran kepada anak-anak mereka. Teknik ini mudah menarik minat anak-anak itu. Keadaan yang sama juga boleh dilakukan semasa guru-guru menyampaikan pelajaran kepada anak-anak murid mereka. Biasanya murid-murid akan lebih cepat menumpukan perhatian di samping menjadikan pembelajran itu berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan.

Murid-murid, khususnya di sekolah-sekolah rendah, amat gemar mendengar cerita. Walaupun mereka masih kecil, tetapi apa yang diceritakan kepada mereka itu dapat segera difahami dan kadangkala dapat pula sekaligus memahami maksud cerita itu. Oleh yang demikian, jika murid-murid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan, pasti proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan.

Walau bagaimanapun, guru-guru mestilah sedar bahawa teknik bercerita dan pengajaran cerita adalah dua perkara yang berlainan. Janganlah oleh kerana terlalu seronok bercerita, objektif pengajaran yang sebenar yang hendak disampaikan ketika itu menjadi kabur. Guru perlu ingat, bercerita itu hanyalah sebagai alat untuk menyalurkan isi-isi pelajaran, sedangkan aspek-aspek yang hendak disampaikan itu adalah lebih penting dan seharusnya menjadi tumpuan utama.

Cara melaksanakan teknik bercerita itu samalah seperti guru menjalankan pelajaran cerita, tetapi apa yang penting ialah aspek-aspek bahasa yang hendak diajarkan itu seharusnya ada dan terkandung di dalam cerita itu. Penekanan harus dilakukan kepada aspek-aspek tersebut semasa guru bercerita.

Kelebihan teknik bercerita

Sebagai suatu teknik dalam pembelajaran, bercerita bermanfaat bagi murid-murid dalam memperkembangkan aspek kognitif, afektif mahupun psikomotor. Hal ini demikian kerana melalui cerita, murid-murid boleh mendapatkan maklumat tentang fakta, konsep mahupun pengetahuan yang digabungjalinkan dalam sesuatu kisah. Cerita juga menampilkan model-model tingkahlaku yang ditunjukkan oleh para pemegang watak atau tokoh dalam cerita.

Murid-murid sebagai pendengar cerita, biasanya juga terlibat secara emosional ketika mendengar atau membaca cerita. Dengan hal yang demikian, maka baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor murid-murid dapat dibantu perkembangannya melalui bercerita.

Sebagai suatu teknik dalam pembelajaran juga, bercerita memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain.

Pertama, melalui penyampaian cerita, guru dapat membina satu suasana yang menyenangkan dan mengasyikkan. Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk dari seni sastera yang memiliki keindahan dan kenikmatan, lebih-lebih lagi jika jalan cerita yang disampaikan mempunyai hubungkait dengan lingkungan kehidupan murid-murid.

Kedua, cerita yang sarat dengan nilai-nilai murni, mampu menanamkan sikap jujur, berani, setia, ramah dan sikap positif lainnya yang berguna dalam pembentukan budi pekerti atau keperibadian murid-murid.
Ketiga, melalui teknik bercerita, murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam sekitar mahupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif mereka.

Keempat, terdapat banyak aspek yang boleh dipelajari oleh murid-murid dalam satu-satu masa. Penggabungjalinan kemahiran berbahasa seperti mendengar, bertutur, menulis dan membaca yang berlaku ketika murid-murid mendengar atau membaca cerita dapat membantu mereka menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat.

Selepas sesi bercerita, sesi perbincangan pula perlu dijalankan untuk menguji kefahaman pelajar tentang cerita yang disampaikan, perbincangan hendaklah merangkumi:

 • Pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan.
 • Latihan tatabahasa.
 • Merumuskan isi-isi penting dalam cerita.

21 September 2010

Guru bahasa yang baik : Pengenalan

Bahasa merupakan alat perhubungan yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa seseorang itu dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan kehendak, perasaan, pendapat, pengalaman, buah fikiran, pengetahuan, mendapatkan informasi, menambahkan ilmu pengetahuan, memahami orang lain dan sebagainya (Raminah Hj. Sabran, 1993). Pembelajaran bahasa secara formalnya berlaku di sekolah. Oleh itu, guru-guru bahasa Melayu memainkan peranan yang utama bagi memastikan murid-murid di sekolah dapat mempelajari bahasa Melayu dengan sebaik-baiknya.

Kepentingan terhadap penguasaan bahasa lebih ketara dalam bidang pendidikan kerana bahasa menjadi medium utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahasa digunakan dalam interaksi lisan antara guru dengan murid. Hal ini jelas dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia (Melayu) sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Banyak aktiviti dan kemahiran yang menekankan aspek-aspek kemahiran bahasa dalam sukatan pelajaran. Perkara ini diberi tumpuan utama bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran bahasa Melayu iaitu membolehkan murid-murid mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

Oleh itu, guru bahasa Melayu memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan murid-murid mereka dalam penguasaan bahasa Melayu. Ab. Rahman Ab. Rashid, Yap Kim Fatt dan Ab. Rahim Selamat (1997) menggariskan empat peranan guru bahasa Melayu iaitu sebagai perancang pengajaran dan pembelajaran; penggerak dan pendorong pengajaran dan pembelajaran; pembimbing murid; dan pemupuk semangat dan pembentuk sahsiah murid.

Seorang guru bahasa Melayu yang baik adalah guru yang mampu memilih kaedah, pendekatan dan teknik pengajaran yang sesuai dengan sesebuah aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa.

Tiga faktor utama yang harus diteliti dalam merancang dan melaksanakan aktiviti Pendidikan JasmaniTerdapat tiga faktor utama yang harus diteliti dalam merancang dan melaksanakan aktiviti Pendidikan Jasmani. Faktor yang pertama ialah infrastruktur dan tenaga. Faktor kedua pula ialah perkembangan murid dan yang ketiga ialah faktor persekitaran.

Infrastruktur Dan Tenaga Pengajar

Dalam faktor ini, terbahagi pula kepada beberapa unsur iaitu kemudahan, peralatan dan kepakaran. Kemudahan merangkumi kedudukan sekolah sama ada di kawasan bandar atau luar bandar, kemampuan kewangan sekolah, kemudahan-kemudahan semasa penyediaan aktiviti dan tenaga pengajar.

Peralatan pula merangkumi pemilihan alatan yang perlu berdasarkan kepada spesifikasi umur dan pertandingan. Faktor keselamatan pengguna haruslah diambil kira terlebih dahulu. Kualiti alat juga perlu dipertimbangkan dalam memilih alatan.

Kepakaran lebih menjurus kepada guru Pendidikan Jasmani itu sendiri yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas semasa mengajar. Mereka perlu menanggung risiko yang bakal ditempuhi semasa melaksanakan aktiviti. Pengetahuan dan kepatuhan terhadap prosedur dan disiplin dalam aktiviti Pendidikan Jasmani perlu kerana ia dapat mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku.Perkembangan Murid

Perkembangan murid boleh dibahagikan kepada beberapa domain.


Domain kognitif

Perkembangan domain kognitif pelajar melibatkan cara berfikir, merasa dan bertindak. Penyusunan domain kognitif perlu mengikut keupayaan pelajar dari mudah kepada lebih sukar. Hal ini membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dirancang dan dijalankan dengan lebih sistematik. Domain kognitif ini merujuk kepada Taksonom Bloom yang membahagikan kepada enam peringkat iaitu didahului dengan kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan diakhiri dengan penilaian.


Domain afektif

Objektif Domain Afektif mempunyai hubungan dengan perasaan, emosi, minat, sikap, penghargaan dan nilai. Domain afektif juga mempunyai peringkat penghayatan daripada yang paling rendah kepada paling tinggi iaitu bermula dari peringkat penerimaan, kemudian gerakbalas, penilaian, organisasi dan akhirnya perwatakan.


Domain psikomotor

Psikomotor adalah kemahiran berkaitan pergerakan anggota fizikal seseorang. Di peringkat rendah, murid-murid dilatih untuk menguasai pergerakan yang biasa dilakukan dalam kehidupan harian dan juga pergerakan baru dalam senaman. Domain psikomotor juga turut mempunyai hierarki tersendiri iaitu daripada peringkat mudah kepada susah bermula dengan peringkat persepsi, persediaan, pergerakan terkawal, pergerakan mekanistik, pergerakan kompleks dan akhirnya pergerakan suaian.


Domain sosial

Domain sosial ini khusus untuk hubungan atau tingkah laku. Domain ini terdiri daripada lapan peringkat objektif iaitu : berhubung, berkomunikasi, melibatkan diri, berunding, bekerjasama, menghakim, memulakan dan menukar.Persekitaran

Menurut Amram Schienfeld, persekitaran merujuk kepada luaran seseorang individu dan faktor bakanya bermula dari peringkat persenyawaan.

Norman L. Munn pula mentakrifkan persekitaran sebagai segala benda yang terdapat di sekeliling unit-unit kebakaan.

W. Edgar Vinacke menerangkan bahawa persekitaran ialah kuasa ekstrinsik yang kompleks yang boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang individu.

Pengertian-pengertian di atas menunjukkan dengan jelas bahawa persekitaran merujuk kepada alam sekitar seseorang individu sama ada di peringkat pralahir atau selepas lahir.

Urie Bronfenbrenner seorang ahli psikologi Amerika menjelaskan perkembangan murid-murid sebagai hasil interaksi di antara alam persekitaran dengan murid-murid tersebut. Beliau mengetengahkan model ekologi berbentuk lapisan bulatan (Sistem Ekologi Bronfenbrenner ) yang masing-masing mempunyai pengaruh dan tahap tertentu. Terdapat empat tahap dalam perkembangan ini iaitu:

Mikrosistem. Murid-murid terdedah kepada persekitaran yang berbentuk pada apa yang ada di depan mata termasuklah pengaruh objek-objek fizikal seperti patung dan teknologi, struktur persekitaran, serta peranan dan persekitaran ahli keluarga terdekat seperti ibu bapa dan adik beradik.

Mesosistem. Merangkumi hubungan murid-murid dengan persekitaran yang lebih luas dan bagaimana persekitaran ini mempengaruhi murid-murid. Contohnya, bagaimana murid-murid bergaul di sekolah lebih-lebih lagi apabila mahu memulakan alam persekolahan dan pertama kalinya berpisah dengan keluarga.

Eksosistem. Menghubungkaitkan murid-murid dengan persekitaran yang mungkin kurang berkaitan dalam hidup mereka. Melihat bagaimana murid-murid didedahkan dengan jiran tetangga, tempat kerja ibu bapa, rakan-rakan ibu bapa dan institusi sosial lain.

Makrosistem. Makrosistem adalah lapisan paling luar yang menyentuh pengaruh hubungan murid-murid dengan persekitaran yang jauh lebih besar. Hubungan ini termasuklah sistem nilai sosial, perubahan sejarah, polisi sosial dan media massa.

Menurut Bronfenbrenner, teori yang dikemukakan oleh beliau bersandarkan tanggapan bahawa faktor persekitaran tidak sepenuhnya memainkan peranan kepada perkembangan murid-murid tetapi antara keduanya saling berkait rapat. Murid-murid tidak lari daripada berhadapan dengan persekitaran sosial mereka setiap hari yang mana ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan mereka.

Konsep kesepaduan

Konsep kesepaduan ialah gabungan beberapa aspek kemahiran atau aspek-aspek perkembangan fizikal kanak-kanak.

Kesepaduan merupakan penyatuan dua atau lebih subjek yang menjadi satu matapelajaran yang bersepadu dan membekalkan murid dengan ilmu yang bersepadu dan tidak terasing.

Konsep kesepaduan dalam kurikulum menghilangkan sempadan mata pelajaran dan disiplin.

Pelajar akan melihat ilmu sebagai satu yang bersepadu dan lebih bermakna.

Penggabungjalinan dalam pendidikan jasmani

Dalam konteks KBSR, penggabungjalinan dilihat dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu yang pertama, penggabungjalinan antara kemahiran-kemahiran yang ada di dalam satu matapelajaran itu. Keduanya ialah penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa matapelajaran yang lain.

Penyerapan pendekatan gabung jalin dalam proses pembelajaran dan pengajaran adalah satu inovasi dan anjakan ke arah mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang kondusif bagi menimbulkan minat dan rasa seronok dalam kalangan murid.

Terdapat tiga jenis penggabungjalinan. Pertama, Penggabungjalinan antara kemahiran dalam satu mata pelajaran. Kedua, penggabungjalinan dengan kemahiran mata pelajaran lain. Ketiga, menggabungkan kedua-dua jenis penggabungjalinan dalam satu pengajaran.


Contoh Penggabungjalinan

Penggabungjalinan antara kemahiran dalam satu mata pelajaran.

Contoh permainan - bola sepak. Di dalam permainan ini, terdapat pelbagai kemahiran yang didedahkan kepada murid seperti menghantar, menggelecek, menjaring, menendangr dan sebagainya. Guru boleh menggabungkan dua atau lebih kemahiran dalam satu-satu sesi pengajarannya, contohnya menggabungkan kemahiran menggelecek dan menendang. Dalam lakuan ini, murid dikehendaki menggelecek bola dalam jarak yang ditetapkan sebelum membuat tendangan dengan teknik yang betul. Di sini, kita dapat perolehi satu contoh penggabungjalinan dalam pendidikan jasmani.


Penggabungjalinan dengan kemahiran mata pelajaran lain.

Contoh aktiviti – regangan. Di dalam aktiviti ini, guru boleh menerapkan kemahiran membilang dan mengira yang diajar dalam mata pelajaran matematik. Guru hanya perlu meminta murid-murid membuat pergerakan regangan sambil mengira dari nombor satu hingga ke nombor lapan. Melalui aktiviti ini, murid secara tidak langsung dapat memperbaiki kekuatan memori mereka terhadap angka.


Menggabungkan kedua-dua jenis penggabungjalinan dalam satu pengajaran.

Contoh aktiviti – senamtari (senamrobik). Aktiviti ini melibatkan pergerakan, aktiviti membilang dan muzik. Guru akan memasang muzik yang berbeza rentak dan kemudian meminta murid-murid melakukan pergerakan fizikal mengikut rentak lagu. Ketika murid melakukan pergerakan, mereka juga dikehendaki untuk membilang beramai-ramai sehingga nombor lapan supaya pergerakan mereka menjadi seragam, kemas dan teratur. Pengajaran yang dijalankan akan menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Ia bergantung kepada keupayaan guru untuk member penerangan yang jelas kepada murid sebelum melaksanakan aktiviti tersebut.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...