Pembaca Setia

08 October 2010

Nota UAK BM - Ringkasan 1

Strategi
 • Strategi direktif – tentang sesuatu konsep atau kemahiran
 • Strategi pemerhatian – terhadap fenomena alam atau perbuatan dan tingkah laku orang lain
 • Strategi mediatif – contohnya ialah perbincangan terbuka, latihan inkuiri penemuan dan pembentukan konsep
 • Strategi generatif – menjana idea yang kritis dan kreatif
 • Strategi konteks luaran – contoh : seminar, bengkel dan kerja projek
 • Strategi metakognitif – pembelajaran kendiri
 • Strategi kolaboratif – bekerja dalam satu kumpulan

Pendekatan
Kamus Dewan (1998) – pendekatan sebagai cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas.

Pendekatan pengajaran bahasa:
 • Pendekatan empirisis
 • Pendekatan rasionalis (mentalis)
 • Pendekatan komunikatif

Pendekatan empirisis

Pandangan utama teori ini:
 • Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan
 • Bahasa itu merupakan perlakuan atau kebiasaan
 • Bahasa perlu diajar dan bukan untuk sebaliknya
 • Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur jatinya
 • Bahasa berbeza antara satu sama lain

Pendekatan rasionalis

Pandangan utama teori ini:

 • Bahasa yang hidup ialah bahasa yang berkembang menurut rumus-rumus yang terkawal
 • Bahasa dikawal oleh rumus-rumus tatabahasa
 • Manusia mempunyai kebolehan semula jadi untuk mempelajari pelbagai bahasa
 • Bahasa yang hidup ialah bahasa ynag kita boleh gunakan untuk berfikir

Pendekatan komunikatif
Berdasarkan teori fungsi bahasa ( M.A. K Halliday)

Prinsip –prinsip pendekatan komunikatif:

 • Semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bersesuai dengan umur, pengalaman, latar belakang, minat dan keperluan pelajar
 • Semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bercorak realistik dan pragmatik
 • Bahasa sebagai alat komunikasi
 • Pelajarnya perlu dilibatkan secara aktif iaitu wujudnya komunikasi dua hala
 • Guru haruslah kreatif dan hendaklah sentiasa mencuba hidupkan situasi pembelajaran
 • Aspek tatabahasa sangat penting dan tidak boleh diabaikan
 • Dalam sesuatu aktiviti bahasa, guru bertindak sebagai pengawas, penasihat atau pemerhati sahaja di mana penglibatan guru amat minimum

Kaedah
Cara yang digunakan dalam sesuatu proses pengajaran

Kaedah tubi
 • Melibatkan latih tubi seperti menyebut perkataan, frasa, klausa dan ayat
Kaedah terjemahan
 • Kaedah dwibahasa atau tradisi : guru guna bahasa ibunda untuk mengajar bahasa
Kaedah terus
 • Prinsip 1: bahasa ibunda murid tidka digunakan dlaam mempelajari bahasa sasaran
 • Prinsip 2 : kemahiran lisan dianggap penting pada peringkat awal pengajaran
 • Prinsip 3 : murid-murid disuruh membaca apa yang mereka telah tulis
 • Prinsip 4 : kata nama diberi keutamaan dalam mengembangkan bahasa murid-murid

Kaedah dengar dan sebut
 • P&P dijalankan secara lisan terlebih dahulu diikuti dengan aktiviti menulis dan membaca
 • Guru peka terhadap gangguan bahasa ibunda
 • Untuk atasi guru adakan latihan tubi
 • Guru mengadakan aktiviti bahasa yang sebenar
 • Penggunaan bahasa yang betul diajar melalui latihan dan pengukuhan

Kaedah bersiri
 • Menggunakan bahan, item dan bahasa yang bersiri
 • Tidak ada buku teks atau buku-buku lain
 • Kaedah tatabahasa
 • Mementingkan pengajaran tentang aspek tatabahasa secara formal

Kaedah tentera
 • Guru merupakan penutur jati dalam bahasa sasaran
 • Menggunakan pendengaran diikuti dengan latih tubi menyebut
 • Dijalankan secara kumpulan
 • Sesi soal jawab adalah teknik yang penting
 • Semasa murid berlatih menyoal dan menyoal, guru bertindak sebagai pemerhati

Kaedah induktif
Contoh->hukum (generalisasi)
Konkrit ->abstrak

Kedah deduktif
Hukum (generalisasi)->contoh
Abstrak ->konkrit

Kaedah eklektik
Contoh->generalisasi -> contoh
Generalisasi -> contoh-> generalisasi


Kaedah gabung jalin
Kemahiran bahasa -> aspek bahasa
Aspek bahasa ->kemahiran bahasa
Kemahiran bahasa ->bidang kognitif / afektif


Teknik
Cara yang lebih khusus atau spesifik yang digunakan untuk menggunakan sesuatu kemahiran.

 • Teknik imlak – untuk melatih atau menguji kemahiran mendengar
 • Teknik kloz – melatih kecekapan membaca secara senyap
 • Teknik bacaan nyaring – untuk mengesan, menganalisis kesilapan kiu dalam bacaan
 • Teknik bercerita – menggunakan cerita untuk sesuatu kepada murid
 • Teknik drama – berlakon menggunakan skrip lakonan yang mudah atau pendek
 • Teknik korus – mengajar murid menyebut sesuatu secara beramai-ramai dalam kelas
 • Teknik perbualan – mengajar murid berbual secara sosial
 • Teknik dialog – melatih kemahiran bertutur
 • Teknik simulasi – dikenali main peranan dimana guru wujudkan situasi dan murid menghidupkan situasi tersebut
 • Teknik perbincangan – mencari dan menyusun isi karangan
 • Teknik perbahasan – murid dikehendaki berbahas tentang sesuatu tajuk atau isu
 • Teknik menyoal secara objektif – solana dalam bentuk aneka pilihan atau dwipilihan
 • Teknik menyoal secara terbuka – murid bebas menjawab soalan dengan gaya dan cara sendiri
 • Teknik mengarang secara terkawal – isi ditentukan oleh guru
 • Teknik mengarang secara terpimpin - Isi dan rangka dihasilkan oleh murid
 • Teknik mengarang secara bebas - Murid menulis dan mengarang tanpa diberikan panduan rangka dan isi
 • Teknik kuiz – murid disoal guru secara lisan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...