HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

18 October 2010

Nilai dan Semak : Menilai kaedah dan media

Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran.

 • Penilaian melibatkan aspek:
 • Menilai pencapaian pelajar
 • Pembelajaran yang dihasilkan
 • Menilai media dan kaedah
 • Kualiti Media
 • Penggunaan guru
 • Penggunaan murid

Menilai kaedah dan media

Kualiti media seringkali dilihat dari sudut sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam aspek ini seperti:
 • Adakah media berkesan?
 • Bolehkah ia dipertingkatkan?
 • Adakah ia berguna?
 • Adakah media membantu pelajar mencapai objektif?
 • Adakah ia mencetuskan minat pelajar?
 • Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang bererti?

Terdapat beberapa senarai lain yang juga elok dijadikan garis panduan ketika menilai media iaitu:
 • Kreatif dan berkaitan dengan isu yang menarik minat pelajar.
 • Menyokong pemikiran tinggi (Soktratik)
 • Memperkembangkan kemahiran berfikir.
 • Menyampaikan kandungan secara mendalam.
 • Meransang naluri ingin tahu pelajar
 • Pelajar dapat melibatkan diri secara aktif.
 • Membolehkan penerokaan isu secara mendalam.
 • Menghubungkaitkan bidang pelajaran
 • Meningkatkan nilai murni

Pemilihan kaedah, Media dan Bahan Pengajaran

Terdapat 3 langkah dalam pemilihan kaedah, media dan bahan pengajaran.


a) Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran.

Seperti Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru.


b) Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih.

Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu:
 1. Sepadan dengan kurikulum
 2. Maklumat tepat dan terkini
 3. Bahasa yang jelas dan tepat
 4. Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar
 5. Menggalakkan penglibatan pelajar
 6. Mempunyai teknikal kualiti yang baik.
 7. Terdapat bukti keberkesanannya
 8. Bebas daripada bias.
 9. Mempunyai buku panduan yang lengkap.


(c) Mereka bentuk media

Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakannya sendiri.
 1. Objektif
 2. Pelajar
 3. Kos
 4. Kepakaran teknikal
 5. Peralatan
 6. Fasiliti
 7. Masa

Gunakan Media dan Bahan

Terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik:
 1. Preview bahan
 2. Sediakan bahan
 3. Sediakan persekitaran
 4. Sediakan pelajar
 5. Sediakan pengalaman pembelajaran

Reka bentuk pengajaran : Analisis Pelajar

Terdapat 3 perkara penting untuk menganalisis ciri-ciri pelajar:

(a) Ciri-ciri umum
Merupakan deskripsi umum tentang umur, tahap, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya.


(b) Kompetensi khusus
Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran.


(c) Gaya pembelajaran
Merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran.

Model ASSURE

Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.

Model ASSURE mengandungi 6 langkah (Heinich (1982).
 • A – Analyse learner (Analisis pelajar)
 • S – State objective (Nyatakan objektif)
 • S – Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan)
 • U – Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan)
 • R – Require learner participation (Dorong penglibatan pelajar)
 • E – Evaluate and revise (Nilai dan semak)

Reka bentuk pengajaran

Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran.

Enam perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran ialah:

 • Menentukan keperluan pelajar
 • Menentukan matlamat dan objektif
 • Membina prosedur penilaian
 • Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian
 • Mencuba sistem pengajaran
 • Menilai keseluruhan sistem

Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran adalah untuk ntuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan.

09 October 2010

Komponen pengajaran mikro

 • Kemahiran Induksi
 • Penerangan
 • Penyoalan
 • Variasi ransangan
 • Penggunaan papan hitam
 • Pengelolaan bilik darjah
 • Penutupan dan membuat kesimpulan

08 October 2010

Nota UAK BM - Ringkasan 1

Strategi
 • Strategi direktif – tentang sesuatu konsep atau kemahiran
 • Strategi pemerhatian – terhadap fenomena alam atau perbuatan dan tingkah laku orang lain
 • Strategi mediatif – contohnya ialah perbincangan terbuka, latihan inkuiri penemuan dan pembentukan konsep
 • Strategi generatif – menjana idea yang kritis dan kreatif
 • Strategi konteks luaran – contoh : seminar, bengkel dan kerja projek
 • Strategi metakognitif – pembelajaran kendiri
 • Strategi kolaboratif – bekerja dalam satu kumpulan

Pendekatan
Kamus Dewan (1998) – pendekatan sebagai cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas.

Pendekatan pengajaran bahasa:
 • Pendekatan empirisis
 • Pendekatan rasionalis (mentalis)
 • Pendekatan komunikatif

Pendekatan empirisis

Pandangan utama teori ini:
 • Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan
 • Bahasa itu merupakan perlakuan atau kebiasaan
 • Bahasa perlu diajar dan bukan untuk sebaliknya
 • Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur jatinya
 • Bahasa berbeza antara satu sama lain

Pendekatan rasionalis

Pandangan utama teori ini:

 • Bahasa yang hidup ialah bahasa yang berkembang menurut rumus-rumus yang terkawal
 • Bahasa dikawal oleh rumus-rumus tatabahasa
 • Manusia mempunyai kebolehan semula jadi untuk mempelajari pelbagai bahasa
 • Bahasa yang hidup ialah bahasa ynag kita boleh gunakan untuk berfikir

Pendekatan komunikatif
Berdasarkan teori fungsi bahasa ( M.A. K Halliday)

Prinsip –prinsip pendekatan komunikatif:

 • Semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bersesuai dengan umur, pengalaman, latar belakang, minat dan keperluan pelajar
 • Semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bercorak realistik dan pragmatik
 • Bahasa sebagai alat komunikasi
 • Pelajarnya perlu dilibatkan secara aktif iaitu wujudnya komunikasi dua hala
 • Guru haruslah kreatif dan hendaklah sentiasa mencuba hidupkan situasi pembelajaran
 • Aspek tatabahasa sangat penting dan tidak boleh diabaikan
 • Dalam sesuatu aktiviti bahasa, guru bertindak sebagai pengawas, penasihat atau pemerhati sahaja di mana penglibatan guru amat minimum

Kaedah
Cara yang digunakan dalam sesuatu proses pengajaran

Kaedah tubi
 • Melibatkan latih tubi seperti menyebut perkataan, frasa, klausa dan ayat
Kaedah terjemahan
 • Kaedah dwibahasa atau tradisi : guru guna bahasa ibunda untuk mengajar bahasa
Kaedah terus
 • Prinsip 1: bahasa ibunda murid tidka digunakan dlaam mempelajari bahasa sasaran
 • Prinsip 2 : kemahiran lisan dianggap penting pada peringkat awal pengajaran
 • Prinsip 3 : murid-murid disuruh membaca apa yang mereka telah tulis
 • Prinsip 4 : kata nama diberi keutamaan dalam mengembangkan bahasa murid-murid

Kaedah dengar dan sebut
 • P&P dijalankan secara lisan terlebih dahulu diikuti dengan aktiviti menulis dan membaca
 • Guru peka terhadap gangguan bahasa ibunda
 • Untuk atasi guru adakan latihan tubi
 • Guru mengadakan aktiviti bahasa yang sebenar
 • Penggunaan bahasa yang betul diajar melalui latihan dan pengukuhan

Kaedah bersiri
 • Menggunakan bahan, item dan bahasa yang bersiri
 • Tidak ada buku teks atau buku-buku lain
 • Kaedah tatabahasa
 • Mementingkan pengajaran tentang aspek tatabahasa secara formal

Kaedah tentera
 • Guru merupakan penutur jati dalam bahasa sasaran
 • Menggunakan pendengaran diikuti dengan latih tubi menyebut
 • Dijalankan secara kumpulan
 • Sesi soal jawab adalah teknik yang penting
 • Semasa murid berlatih menyoal dan menyoal, guru bertindak sebagai pemerhati

Kaedah induktif
Contoh->hukum (generalisasi)
Konkrit ->abstrak

Kedah deduktif
Hukum (generalisasi)->contoh
Abstrak ->konkrit

Kaedah eklektik
Contoh->generalisasi -> contoh
Generalisasi -> contoh-> generalisasi


Kaedah gabung jalin
Kemahiran bahasa -> aspek bahasa
Aspek bahasa ->kemahiran bahasa
Kemahiran bahasa ->bidang kognitif / afektif


Teknik
Cara yang lebih khusus atau spesifik yang digunakan untuk menggunakan sesuatu kemahiran.

 • Teknik imlak – untuk melatih atau menguji kemahiran mendengar
 • Teknik kloz – melatih kecekapan membaca secara senyap
 • Teknik bacaan nyaring – untuk mengesan, menganalisis kesilapan kiu dalam bacaan
 • Teknik bercerita – menggunakan cerita untuk sesuatu kepada murid
 • Teknik drama – berlakon menggunakan skrip lakonan yang mudah atau pendek
 • Teknik korus – mengajar murid menyebut sesuatu secara beramai-ramai dalam kelas
 • Teknik perbualan – mengajar murid berbual secara sosial
 • Teknik dialog – melatih kemahiran bertutur
 • Teknik simulasi – dikenali main peranan dimana guru wujudkan situasi dan murid menghidupkan situasi tersebut
 • Teknik perbincangan – mencari dan menyusun isi karangan
 • Teknik perbahasan – murid dikehendaki berbahas tentang sesuatu tajuk atau isu
 • Teknik menyoal secara objektif – solana dalam bentuk aneka pilihan atau dwipilihan
 • Teknik menyoal secara terbuka – murid bebas menjawab soalan dengan gaya dan cara sendiri
 • Teknik mengarang secara terkawal – isi ditentukan oleh guru
 • Teknik mengarang secara terpimpin - Isi dan rangka dihasilkan oleh murid
 • Teknik mengarang secara bebas - Murid menulis dan mengarang tanpa diberikan panduan rangka dan isi
 • Teknik kuiz – murid disoal guru secara lisan.

Nota UAK BM - Ringkasan 2

Pendekatan
 • Cara mendekati sesuatu mata pelajaran.
 • Cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya.
 • Merupakan satu set teori yang sistematik.

Kaedah
 • Satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mecapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek.
 • Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun.

Teknik
 • Kemahiran guru dalam pengelolan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

01 October 2010

Matlamat Seni Dalam Pendidikan

Matlamat mata pelajaran ini adalah bertujuan untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif.

Selain itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbangkan ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Seni dalam penidikan ini juga mengintegrasikan tiga kompenan yang mampu melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Ia bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeuruh dari segi jasmani , emosi, rohani dan intelek akan berlaku.credit to: ezery cruzz IPG KSM

Pengenalan Konsep Seni Dalam Pendidikan

Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik.

Terdapat beberapa tokoh yang member pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut merupakan pandangan daripada tokoh-tokoh :

Teori konstruktivisme - kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.

Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburandapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.

Howard Gardener (1983) pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang menkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.

Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidkan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai penidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik,kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif,personal dan intrapersonal,praktik dan estetika, holistic dan analitik,emosional dan fizikal dan intelektual.

Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan.

Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional. Kemudian ia juga membantu perkembangan insane secara seimbang dan menyeluruh.credit to: ezery cruzz IPG KSM

Printer service tutorial | Problem: Reset manual ‘Ink Absorber Full’ untuk pixma MP145Canon Pixma MP145


Amaran masalah 'Ink Absorber Full'


Problem: Reset manual ‘Ink Absorber Full’ untuk pixma MP145
Pak Long: ‘Tested’
Result: Alhamdulillah.

Issue:
Musim nak print2 tugasan ni, kadang2 printer slalu buat hal. Tambah2 kalo printer kita tu modified mcm2.. tambah ink tank la ape la..bagai2.. makin canggih, makin byk problem. So, ni nak ajaq skit cara nk repair/reset balik printer MP 145 yang ada problem "Ink Absorber Full”.

Reset manual “Ink Absorber Full” untuk pixma MP145 (Pesan error E27) sebenarnya , cara kerjanya lebih kurang sama ja dengan MP 150 atau MP 160, macam caranya :


Entering service Mode


 1. Matikan printer (tekan button power kat printer tu, bukan tutup suisnye)
 2. Tekan button stop / reset (jangan dilepas)
 3. Tekan button power (sampai led power menyala)
 4. Lepaskan button stop/reset, tekan button stop/reset 2 kali dan lepas button power.
 5. Tunggu sampai LED seven segment (bukan led power) menunjuk angka O >>> PART YANG PENTING
 6. Tekan button stop/reset 4 kali
 7. Tekan button power 1 kali (Roller kertas akan berputar, led power berkedip)
 8. Tunggu sampai LED berhenti berkedip dan printer stand by
 9. Tekan button power untuk mematikan printernya dan kalo tak mati jugak, cabut kabelnya.
 10. On kan lagi…
Kalo tak boleh jugak, ulang lagi dari langkah 1, sebab pak long dah melakukan teknik ini berkali-kali dan alhamdulillah berjaya. Semoga boleh membantu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...