Pembaca Setia

10 November 2010

REVIEW PSS 3111 - 'Study Kilat'


CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID

• Memberi tumpuan kepada perkembangan pembelajaran (murid sebagai individu).
• Memberi pilihan kepada murid untuk menentukan gaya pembelajaran.
• Mewujudkan kolaborasi (membina pengetahuan), terlibat dalam penilaian secara berterusan.
• Sikap guru sebagai pembimbing.
• Murid bertanggungjawab terhadap pembelajarannya.
• Menggunakan sekolah, rumah dan komuniti sebagai resosnya.

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERPUSATKAN GURU

• Objektif ditentukan oleh guru.
• Tugasan ditentukan oleh guru.
• Sumber pembelajaran ditentukan oleh guru.

PRINSIP MENJALANKAN TEKNIK PENYOALAN

• Soalan-soalan yang ingin dikemukakan hendaklah dirancang terlebih dahulu.
• Soalan mestilah sesuai dengan murid (elakkan soalan sensitif - peribadi).
• Aras soalan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
• Perkataan dan istilah yang digunakan mestilah boleh difahami murid.
• Beri peluang untuk murid fikirkan jawapan.
• Kemukakan soalan ke seluruh kelas. Elakkan kemukakan soalan kepada individu.
• Bentuk soalan perlu berubah-ubah – Menjadikan P&P lebih menarik.
• Pastikan soalan yang dibaca dapat didengar oleh semua.
• Soalan perlu ringkas dan tepat.
• Pastikan tiada jawapan dalam soalan yang dikemukakan.

KESAN PENGGUNAAN TEKNIK PENYOALAN SEMASA P & P DALAM BILIK DARJAH

• Menguji kefahaman dan pengetahuan murid.
• Memperkembang daya pemikiran murid-murid.
• Melibatkan murid secara aktif dalam P&P.
• P&P akan menjadi lebih bermakna.
• Menarik perhatian
• Membimbing pelajar menggunakan kaedah inkuiri.

TEORI PEMBELAJARAN YANG BOLEH DIKAITKAN DENGAN PEMBELAJARAN KETIKA MEMBINA RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR

• Behaviourisme
• Kognitivisme
• Humanisme
• Konstruktivisme

KEPENTINGAN MEMBINA RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR SEBELUM MEMULAKAN PENGAJARAN DALAM BILIK DARJAH

• Pengajaran guru menepati kehendak sukatan pelajaran
• Pemilihan pendekatan, kaedah dan teknik sesuai dengan objektif pembelajaran.
• Dapat mengenalpasti kaedah pentaksiran/penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian objektif P&P.
• Memastikan penggunaan masa – ruang ditahap optimum.

CARA-CARA MENJALANKAN TEKNIK BERCERITA SELAIN DARIPADA KAEDAH GURU BERCERITA

• Murid-murid mendengar pita rakaman
• Menonton sambil mendengar cerita
• Boneka
• Lakonan sambil memakai topeng

PRINSIP YANG PERLU DIKUASAI OLEH GURU DALAM KAEDAH BERCERITA

• Pilih cerita yang sesuai dengan objektif.
• Hafal cerita dan isi penting
• Sediakan ABM
• Ekspresi wajah
• Pandang muka murid-murid semasa bercerita
• Suara lantang
• Penggunaan kad-kad perkataan dan gambar
• Mengemukakan soalan
• Menggunakan ayat mudah.
• Merancang aktiviti susulan.

CIRI-CIRI ATAU ELEMEN KECERDASAN PELBAGAI YANG TERDAPAT DALAM TEORI KECERDASAN PELBAGAI

Kecerdasan pelbagai (Komponen) :
• Verbal linguistic
• Kinestatik
• Muzik
• Visual ruang
• Logik matematik
• Naturalis
• Interpersonal
• Intrapersoanal

Kecerdasan pelbagai (Ciri-ciri)
• Manusia ada 8 kecerdasan
• Boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan
• Boleh diransang
• Boleh dipindahkan
• Tidak berkembang seiring
• Tidak boleh dinilai berasingan
• Satu atau dua kecerdasan boleh berkembang sepenuhnya

KEPENTINGAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI DIJALANKAN SEMASA P & P DALAM BILIK DARJAH

• Dapat memperkembangkan kecerdasan dengan menyeluruh.
• Mencungkil potensi murid – meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang.
• Meningkatkan motivasi, harga diri
• Menggalakkan inovasi dalam P&P
• Menggalakkan kolaboratif
• Mempelbagaikan cara penilaian.

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGGUNAAN PAPAN TULIS YANG BERKESAN.

• Susunan yang jelas dan menarik.
• Lukisan gambar rajah yang menarik.
• Jelas, kemas dan dapat dilihat oelh semua.
• Penggunaan kapur warna.
• Memberi peluang kepada murid untuk menulis, melukis carta dan menulis jawapan di papan tulis.
• Penggunaan boleh disesuaikan dengan aktiviti P&P

KESAN-KESAN POSITIF PENGGUNAAN PAPAN TULIS SEMASA P & P DALAM BILIK DARJAH.

• Menjelaskan idea, konsep, fakta yang abstrak.
• Menarik perhatian
• Dapat menunjukkan demonstrasi, langkah-langkah penyelesaian masalah.
• Memberi peluang murid mencatat nota.
• Mempelbagaikan aktiviti P&P
• Semua murid di dalam kelas dapat melihat papan tulis dan member tumpuan.

PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN VARISI RANSANGAN YANG BERKESAN DALAM BILIK DARJAH

• Perubahan kaedah dan teknik penyampaian guru harus dikaitkan dengan isi pelajaran.
• Perubahan aktiviti perlulah lancar.
• Penggunaan BBM untuk mempelbagaikan pengalihan deria.
• Setiap langkah perlu mempunyai aktiviti yang berbeza.
• Mengubah ransangan berdasarkan maklum balas murid


KESAN DARIPADA TEKNIK VARIASI RANSANGAN APABILA DIAPLIKASIKAN DALAM BILIK DARJAH

• Memusatkan perhatian murid-murid
• Mengekalkan minat murid terhadap pengajaran guru.
• Melibatkan murid secara aktif
• Menggunakan pelbagai saluran deria.
• Meransang naluri ingin tahu
• P&P menjadi menarik dan bermakna.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...