HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

02 December 2012

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Ketidakhadiran bertugas merupakan kesalahan tatatertib yang sering dilakukan oleh pegawai awam. Ia berdasarkan statistik kes-kes tatatertib (tahun 2002 hingga 2010) yang dilaporkan oleh Ketua Jabatan dan jumlah kesalahan tidak hadir bertugas ini menyumbang sebanyak 50 peratus daripada keseluruhan kes-kes tatatertib pegawai awam setiap tahun.

Ketua Jabatan/Penyelia hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan tindakan kawalan dan pengawasan tatatertib terhadap pegawai bawahannya. Kuasa ini diperuntukkan dalam Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, [P.U.(A)395/1993] dan kegagalan melaksanakan tanggungjawab ini boleh dikenakan tindakan tatatertib.

Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, seseorang pegawai yang gagal menjalankan kawalan ke atas pegawai bawahannya, atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakannya tugasnya dan tidak bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.

Tindakan awal perlu diambil oleh Ketua Jabatan atau penyelia dengan memantau pegawai bawahan masing-masing dan menegur atau memberi nasihat supaya pegawai sentiasa mematuhi waktu bekerja. Jika teguran dan nasihat telah diberi oleh Ketua Jabatan/Penyelia, namun pegawai masih mengulangi kesalahan yang sama maka tindakan melaporkan dengan kadar segera kepada pihak berkuasa tatatertib yang berkenaan mengikut kategori yang bersesuaian sebagaimana panduan ini.

Pegawai tidak hadir bertugas 7 hari bekerja berturut-turut dan usaha-usaha sewajarnya untuk mencari serta mengesan pegawai telah dilakukan tetapi masih gagal. Ketua Jabatan perlu menyediakan dokumen yang berkaitan dan melaporkan segera kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang ada kuasa buang kerja dan turun pangkat serta memaklumkan ketidakhadiran pegawai kepada Bahagian Kewangan untuk potong gaji.

Tindakan Ketua Jabatan seperti berikut:

1.    Mengeluarkan surat arahan kembali bertugas melalui Surat Berdaftar Akuan Terima (A.R. Register) / serahan tangan kepada pegawai di alamat akhir diketahui.

2.    Mengemukakan laporan berhubung ketidakhadiran pegawai kepada Lembaga Tatatertib.

3.    Menyiarkan notis dalam sekurang-kurangnya sebuah akhbar berbahasa kebangsaan dan edaran seluruh negara sebagaimana yang diputuskan oleh Lembaga Tatatertib. Notis tersebut hendaklah mengandungi fakta ketidakhadiran pegawai dan arahan kembali bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran.

4.    Mewartakan pembuangan kerja pegawai mulai dari tarikh pegawai tidak hadir bertugas, jika pegawai tidak hadir selepas tempoh 7 hari dalam notis.

01 August 2012

25 July 2012

Kod Etika Keguruan

I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

 • Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.

 • Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama.

 • Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.

 • Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.

 • Menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar.

 • Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.


II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA


 • Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.

 • Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga.

 • Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.

 • Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.

 • Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan eknonomi ibu bapa pelajar.

 • Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.


III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA


 • Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara atau pun yang bertentangan dengan Rukun Negara.

 • Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.

 • Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

 • Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.

 • Memberi sumbangan cergas untuk meningkatkan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat.

 • Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.


IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN


 • Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.

 • Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.
 • Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.

 • Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang beru dalam profesion keguruan.

 • Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan.

 • Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

21 May 2012

Skala Likert, Skala Guttman, Skala ThurstonePelbagai bentuk skala yang dapat digunakan dalam pengukuran bidang pendidikan, iaitu: skala Likert, skala Guttman, dan skala Thurstone.


1. Skala Likert (1932)

Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena pendidikan.

Dalam skala Likert terdapat dua bentuk pernyataan iaitu pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap positif, dan pernyataan negatif yang berfungsi untuk mengukur sikap negative objek sikap.

Skor pernyataan positif dimulai dari 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 Tidak Pasti (TP), 4 untuk Setuju (S), dan 5 untuk Sangat Setuju (SS). Skor pernyataan negative dimulai dari 1 untuk sangat setuju (SS), 2 untuk setuju (S), 3 untuk tidak pasti (TP), 4 untuk tidak setuju (TS), dan 5 untuk sangat tidak setuju (STS).

Beberapa penyelidik menghilangkan pilihan “Tidak Pasti” dalam instrument penyelidikan untuk memudahkan penyelidik melihat sikap siswa sesungguhnya sesuai dengan yang responden isikan.2. Skala Guttman (1944)

Skala Guttman ialah skala yang menginginkan jawaban tegas, seperti jawaban benar - salah, ya - tidak, pernah - tidak pernah, positif - negative, tinggi - rendah, baik - buruk, dan seterusnya.

Pada skala Guttman, hanya ada dua interval, iaitu setuju dan tidak setuju. Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda mahupun daftar checklist. Untuk jawaban positif seperti benar, ya, tinggi, baik, dan semacamnya diberi skor 1; sedangkan untuk jawapan negatif seperti salah, tidak, rendah, buruk, dan semacamnya diberi skor 0.3. Skala Thurstone (1928)

Skala Thurstone adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika disusun, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurstone dibuat dalam bentuk sejumlah (40-50) pernyataan yang relevan dengan variable yang hendak diukur kemudian sejumlah ahli (20-40) orang menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur.Kebolehpercayaan

Kebolehpercayaan atau reliability ialah satu konsep yang merujuk kepada ketekalan (consistency) dan kestabilan (stability) sesuatu ukuran, alat ukur kajian atau soal selidik. Ia bertujuan untuk mengetahui sama ada ukuran itu memberikan jawapan yang sama apabila ia digunakan untuk mengukur konsep yang sama kepada populasi atau sampel atau responden yang sama.

Kebolehpercayaan merujuk kepada takat ketekalan alatpengukur itu mengukur apa yang hendak diukur. Alat ukur yang mengukur sesuatu gagasan atau pembolehubah dengan tekal dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Sebaliknya, alat ukur yang menghasilkanmarkah yang berubah-ubah bagi mengukur gagasan atau pembolehubah yang sama dikatakan tidak tekal seterusnya mempunyai kebolehpercayaan yang rendah


Jenis-jenis Kebolehpercayaan (Reliability)

(a) Konsisten dalaman (internal consistency) -Satu ujian diambil hanya sekali. Mengukur sejauh mana item dalam satu ujian adalah konsisten antara satu sama lain dan dengan keseluruhannya.

Terdiri daripada tiga jenis:
i) Kebolehpercayaan belah dua (split-half reliability) – item soal selidik atau ujian dibhagaikan kepada dua bahagian. skor berasingan dikira  untuk setiap ujian. Pekali kebolehpercayaan kedua skor diperolhi dengan menggunakan rumus Spearman-Brown

ii) Kebolehpercayaan Kuder-Richardson 20 & 21  (KR20, KR21) – untuk instrumen yang mempunyai item dikotomi.

iii) Kebolehpercayaan Cronbach’s alpha – digunakan untuk instrumen berskala pelbagai seperti likert scale, Thurstone, Guttman atau Semantic Differential.


Kesahan

Kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability) instrumen amat penting bagi mempertahankan kejituan instrumen daripada terdedah kepada kecacatan. Semakin tinggi nilai dan tahap kesahan dan kebolehpercayaan instrumen maka semakin jitu data-data yang akan diperoleh bagi menghasilkan kajian yang baik dan berkualiti.

Kesahan digunakan untuk mengukur ketepatan sesuatu ukuran yang digunakan. Ia bertujuan untuk memastikan sama ada ukuran/indikator yang digunakan itu mengandungi semua ciri atau gagasan yang harus ada dalam konsep yang diukur itu. Kesahan merujuk kepada sejauh mana ujian itu mengukur apa yang hendak diukur;Terdapat dua jenis kesahan iaitu:

Kesahan dalaman (internal validity) iaitu sejauh mana perkaitan antara pemboleh ubah itu dapat dipastikan. Bagi menentukan kesahan dalaman, penyelidik boleh mengunakan beberapa kaedah seperti tringulasi, pemeriksaan rakan, semakan rakan, kenyataan pengalaman, pilih kasih atau pengharapan.


Kesahan luaran (external validity) iaitu sejauh mana data itu dapat dipanjangkan pada populasi dan dalam konteks yang berbeza-beza. Manakala bagi kesahan luaran, ia boleh dilihat dalam ketebalan atau banyaknya penerangan, penggunaan pelbagai tema dan variasi yang maksimum.

Penyelidikan Kaedah KualitatifA type of educational research in which the researcher relies on the views of participants, asks broad, general questions, collects data consisting largely of words (or text) from participants, describes and analyses these words for themes, and conducts the inquiry in a subjective, biased manner.

(Cresswell, 2008)


Qualitative research is the collection, analysis, and interpretation of comprehensive narrative data in order to gain insights into a particular phenomenon of interest.

(Gay, Mills, Airasian, 2006)
Kajian kualitatif menyokong kefahaman yang mendalam, menyeluruh berkaitan sesuatu fenomena. Kajian kualitatif menyediakan kefahaman mendalam mengenai kompleksiti yang selalu berlaku dan menyediakan pengetahuan yang konkrit dan mendalam bagi memahami sesuatu fenomena. Kajian kualitatif juga menyediakan kefahaman dalaman berkaitan makna setempat berkaitan aktiviti dan amalan peserta di samping menghasilkan perbandingan kefahaman mengenai fenomena yang dialami oleh pelbagai peserta dalam persekitaran yang berbeza.Jenis-jenis kajian kualitatif:
 1. Kajian kes : kajian berkenaan usaha untuk memahami individu atau entiti tertentu
 2. Etnografi : Usaha untuk menerang dan menganalisis semua atau sebahagian daripada budaya sesuatu komuniti dengan mengenalpasti dan menerangkan amalan dan kepercayaan peserta
 3. Ethology : Kajian membanding antara beberapa budaya.
 4. Interaksi simbolik : Usaha untuk mencari kefahaman lazim yang dapat meenyebabkan interaksi antara peserta.
 5. Kajian tindakan : Usaha untuk mencari penyelesaian atau menambahbaik masalah praktikal dalam persekitaran masalah itu berlaku.
 6. Kajian sejarah : Mengenalpasti sesuatu fenomena berpandukan analisis dokumen, relik dan temubual.
Ciri-ciri kajian kualitatif:

 1. Penyelidik melibatkan diri dalam persekitaran yang dikaji
 2. Data membayangkan perspektif peserta
 3. Sumber data adalah dunia sebenar atau konteks asli
 4. Lazimnya data berbentuk naratif
 5. Penyelidik memberikan fokus kepada interaksi personal dengan peserta.
 6. Penyelidik mengelak – daripada memberikan andaian atau keputusan awal berkenaan kajian
 7. Data dianalisis secara induktif
 8. Kaedah menyediakan kejelasan, maklumat lengkap membayangkan suara refleksi peserta.Kesahan Kajian :

Darjah pengumpulan data kualitatif yang mengukur apa yang sedang dikaji. Terdiri daripada dua komponen

(i) Keyakinan – Credibility, Transferability, Dependability, Confirmability

(ii) Kefahaman - Descriptive validity, Interpretive validity, Theoretical validity, Evaluative validityKebolehpercayaan Kajian :


Consistent – pengukuran data melampaui masa dan Kebolehpercayaan pandangan kualitatif termasuk kebolehpercayaan teknik yang digunakan mengumpul data.

Kebolehpercayaan diperlukan, tetapi kesahan lebih utama

Kajian Kolerasi


Penyelidikan korelasi adalah satu penyelidikan jenis deskriptif yang menerangkan hubung kait atau perhubungan di antara dua pemboleh ubah.

Dua pemboleh ubah ini boleh dikaitkan menggunakan pekali korelasi melalui tiga hubungan: (1) hubungan positif, (2) hubungan negatif, dan (3) tidak ada hubungan.

Selain daripada hala atau arah, pekali korelasi juga menunjukkan magnitud atau darjah hubungan atau perkaitan tersebut.

Hubungan antara pemboleh ubah yang dikenal pasti ini boleh membantu penyelidik meramal sesuatu fenomena.

Temubual

Jenis-jenis temubual:

- temu bual berstruktur,
- temu bual semi struktur,
- temu bual tidak berstruktur.

Penyelidik kajian tinjauan menggunakan instrumen temu bual untuk mendapatkan maklumat.
Aspek-aspek penting dalam penyediaan item temu bual:
- menentukan jenis temu bual dalam kajian;
- rancangan temu bual;
- stail, kandungan dan susunan soalan temu bual;
- ciri-ciri soalan temu bual yang baik;
- aras bahasa dalam temu bual;
- penyusunan soalan temu bual dan
- tempoh sesi temu bual (Chua, 2006).

Kesemua aspek di atas perlu diambil perhatian ketika menyediakan item temu bual. Tujuannya ialah untuk menghasilkan satu set item yang boleh digunakan secara optimum untuk menjawab persoalan kajian.
 
Kaedah temu bual
- temu bual bersemuka,
- temu bual tidak bersemuka dan
- temu bual bantuan komputer.

10 ciri asas untuk menjadi penemu bual yang baik
- tidak mulakan sesi temu bual yang dingin,
- sentiasa sedar tentang tujuan temu bual,
- soalan ditanya secara semula jadi,
- soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat,
- berwatak sebagai pendengar yang baik,
- pakaian dan penampilan yang sesuai,
- tempat yang selesa,
- menghormati responden,
- berlatih sebelum sesi temu bual dilaksanakan ,dan
- menghargai responden.

Soal Selidik


Soal selidik ialah alat ukur yang paling popular dalam kajian tinjauan manakala temu bual dijalankan untuk menyokong hasil kajian yang diperoleh. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini biasanya disediakan oleh penyelidik. Walau bagaimanapun soal selidik yang sedia ada dan soal selidik penyelidikan terdahulu iaitu yang telah melalui proses pengesahan dan diuji kebolehpercayaannya boleh juga digunakan.

Sekiranya penyelidik perlu menyediakan instrumen soal selidik beberapa perkara perlu diambil perhatian.

Ciri-ciri instrumen soal selidik yang baik:
- sesuai dengan kesediaan responden,
- format instrumen yang sistematik,
- arahan yang jelas,
- surat dan dokumen disertakan bersama instrumen kajian
- ujian rintis dijalankan sebelum instrumen digunakan
(Chua, 2006).

Panduan membentuk item-item soal selidik
- penggunaan bahasa yang mudah,
- selaras dengan responden,
- elakkan soalan yang sukar,
- soalan yang tidak mempengaruhi pemilihan responden,
- elakkan soalan dwi-maksud, soal selidik yang terlalu panjang,
- elakkan soalan yang kabur,
- elakkan mendorong jawapan yang digemari masyarakat,
- elakkan soalan yang berarah dan item yang negatif
(Merican, 2006).

Item-item soal selidik boleh menggunakan ukuran dalam bentuk skala likert, skala perbezaan semantik, skala Thurstone dan skala Gutman(Gay & Airasian, 2000)

Pemilihan sampel

Cara pemilihan sampel:

- pensampelan rawak mudah(simple random sampling),
- pensampelan berstrata (stratified sampling),
- pensampelan sistematik (systematic sampling) dan
- pensampelan kelompok (cluster sampling).

Kajian Tinjauan

Apakah kajian tinjauan?

Kajian tinjauan atau biasa disebut kajian survey merupakan salah satu kaedah penyelidikan bukan berbentuk eksperimen yang paling popular digunakan dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang sains sosial.

Kajian tinjauan juga banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Kajian tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai iaitu ratusan ataupun ribuan responden (Marican, 2006).

Kajian tinjauan dijalankan ke atas sampel dalam sesuatu populasi. Sampel yang terpilih mestilah mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang ingin dikaji supaya maklumat yang diperoleh melalui kajian berkenaan boleh memberi kenyataan dan gambaran umum tentang keseluruhan populasi yang dikaji. Justeru itu, salah satu tujuan menjalankan kajian tinjauan ialah untuk membuat kenyataan umum (generalization) tentang sesuatu populasi.


Ciri-ciri kajian tinjauan:

 1. Kajian menyeluruh mengenai sesuatu isu atau masalah,
 2. Kutipan data yang cepat,
 3. Penggunaan saiz sampel yang besar,
 4. Maklumat dipungut secara terus daripada responden dalam masa singkat dan
 5. Dapat membuat kenyataan umum untuk sesuatu populasi kajian

Rekabentuk Penyelidikan - Kajian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan

KAJIAN KUANTITATIF (positvis)

Kajian kuantitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat / data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif boleh diukur, melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran seperti soal selidik dan ujian. Saiz sampel bagi kajian ini lebih besar berbanding kajian kualitatif.

Jenis-jenis kajian kuantitatif:

i) Kajian Deskriptif (Tinjauan)

ii) Kajian Korelasi

iii) Causal Comparative (Sebab-akibat)

iv) Kajian Eksperimental


KAJIAN KUALITATIF (interpretatif)

Kajian kualitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat / data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan cara pemerhatian, temubual, analisis dokumen atau apa-apa cara untuk mendapatkan data yang lengkap. Saiz sampel bagi kajian ini lebih kecilberbanding kajian kualitatif.

Jenis-jenis kajian kualitatif:

i) Etnografi

ii) Kajian Tindakan

iii) Kajian Kes

iv) Sejarah

v) NaratifPERBEZAAN DI ANTARA KAJIAN KUANTITATIF DAN KAJIAN KUALITATIF

i) Bentuk Data
KAJIAN KUANTITATIF
Data berbentuk angka yang boleh diukur.

KAJIAN KUALITATIF
Data berbentuk perkataan atau ayat yang dikumpul melalui temubual atau yang direkod dalam bentuk gambar atau video.ii) Instrumen Kajian
KAJIAN KUANTITATIF
Penyelidik menggunakan instrument seperti soal selidik dan ujian pencapaian bagi memungut data. Instrumen berfungsi sebagai alat pengukur dan menjadi alat perantaraan antara penyelidik dan peserta kajian.

KAJIAN KUALITATIF
Penyelidik adalah instrumen utama    memungut data. Penyelidik perlu berada dalam situasi yang dikaji, mendengar dan memerhati sendiri fenomena yang ingin dikaji.iii) Reka bentuk Kajian
KAJIAN KUANTITATIF
Reka bentuk ditetapkan sebelum data dipungut.

KAJIAN KUALITATIF
Reka bentuk bersifat mudah lentur / fleksibel, boleh diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan situasi.
 


iv) Peserta Kajian

KAJIAN KUANTITATIF
Penyelidik bukan peserta kajian. Peserta kajian adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik persampelan tertentu.

KAJIAN KUALITATIF
Penyelidik adalah sebahagian daripada peserta kajian. Maklumat kajian diperoleh secara langsung daripada peserta kajian.v) Metodologi Kajian
KAJIAN KUANTITATIF
Penyelidik mengkaji populasi atau sampel yang mewakili populasi. Saiz sampel besar dan dipilih berasaskan kebarangkalian.
 
KAJIAN KUALITATIF
Saiz sampel kecil dan dipilih secara bertujuan dan tidak berasaskan kebarangkalian.
KAJIAN GABUNGAN (MIXED-METHOD)
Kajian gabungan pula merupakan kajian yang menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh juga menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif.

 

Tinjauan Literatur“The review of the literature involves the systematic identification, location, and analysis of documents containing information related to the research problem” (Gay,Mills & Airasian, 2006) 
Tinjauan literatur ataupun sorotan literatur merupakan ulasan maklumat yang diperolehi daripada jurnal, buku, dokumen (laporan, prosiding) dan penyelidikan-penyelidikan lepas (tesis) untuk sesuatu penyelidikan baru. Proses tinjaun ini adalah untuk mengenal pasti sama ada sesuatu penyelidikan yang dirancang telah dilaksanakan oleh penyelidik lain,

Tinjauan literatur adalah rumusan literaur yang ditulis bertujuan menerangkan maklumat dan penyelidikan semasa dan yang terdahulu. Tinjauan literatur disusun mengikut topik dan laporan sorotan mengikut tema atau kajian individu. Tinjauan literatur adalah dokumentasi yang diperlukan dalam proposal kajian di Bab 2.Tinjauan literatur.
 • Memantapkan lagi kemahiran individu mencari maklumat dari pelbagai sumber.
 • Membina ciri-ciri seorang penyelidik yang sentiasa mengikuti perkembangan bidang penyelidikan semasa.
 • Membantu individu mempelajari bagaimana para penyelidik menulis dan mempersembahkan penyelidikan mereka.
 • Mengenalpasti penyelidikan yang sesuai untuk dibandingkan dengan penyelidikan yg akan dijalankan.
 • Penggunaan pengkalan data membantu meningkatkan kemahiran merancang dan menyusun bahan-bahan bacaan yang diperolehi dengan lebih cekap dan efektif.


Objektif Tinjauan Literatur :
 
 1. Membezakan apa yang telah dikaji daripada apa yang perlu dikaji.
   
 2. Menemui pemboleh ubah yg relevan dengan tajuk penyelidikan yg baharu.
   
 3. Menggabungkan bahagian-bahagian penulisan pelbagai bahan rujukan yang berasingan dan mendapat perspektif baru dalam topik yang sama,
   
 4. Menunjukkan hubungan antara idea dan amalan berkaitan penyelidikan yg hendak dijalankan.
   
 5. Mendapatkan maklumat untuk istilah baru yang diperlukan dalam penyelidikan yuang akan dijalankan.
   
 6. Memahami struktur latarbelakang subjek penyelidikan yang dijalankan.
   
 7. Menghubungkan idea dan teori dengan amalan berkaitan suatu topik penyelidikan.
   
 8. Mengenal pasti perkembangan penyelidikan yang telah dijalankan berkaitan dengan topik dan masalah penyelidikan yg akan dijalankan.
Fungsi / Kepentingan Tinjauan Literatur
 

 1. Mengenalpasti apa yang telah dikaji/ dilakukan
   
 2. Menyediakan maklumat yang diperlukan bagi membina rangka kerja logikal yang sesuai dengan topik dikaji
   
 3. Menyediakan rasional untuk hipotesis yang akan dikaji dan justifikasi kepada keperluan / signifikan kajian
   
 4. Mengenalpasti metodologi kajian yang sesuai digunakan
   
 5. Membantu untuk interpretasi hasil kajian.

Hipotesis Kajian


“Hipotesis ialah merupakan suatu ramalan terhadap kemungkinan dapatan di dalam penyelidikan.” Fraenkel (1993)

“Hipotesis ialah merupakan saranan sementara tentang hubungan antara dua angkubah (atau lebih) yang didapati melalui deduksi.” Ahmad Mahdzan Ayob (1992)

“Hipotesis ialah merupakan peramalan terhadap apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Ianya berbeza dengan teori yang merupakan penerangan tentatif berkaitan kenapa sesuatu tingkah laku itu berlaku.” Maleske (1995)

Hipotesis ialah satu kesimpulan awal yang dibuat oleh pengkaji bagi menentukan hasilan awal kajian yang hendak dilaksanakan atau dijalankan dengan menghubungkan dua atau lebih pembolehubah yang wujud dalam sesuatu kajian.Jenis – jenis Hipotesis
 
 • Hipotesis Induktif = dibentuk melalui proses cerapan. Penyelidik akan menentukan susur galur dan kemungkinan hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji. 
 • Hipotesis deduksi = dibentuk daripada teori dan akan memandu penyelidikan ke arah sistem pengetahuan yang lebih umum.


Kelebihan menggunakan Hipotesis

1. Penyelidikan boleh dilakukan dengan lebih mendalam.

2. Melibatkan falsafah sains.

3. Dapat mengesan atau tidak hubungan antara perkara yang dikaji.

4. Mengetahui perkara yang ingin dikaji.Ciri – ciri hipotesis 
 
 1. Hipotesis mesti menghuraikan perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan (tidak bersandar) dengan pemboleh ubah bergerak balas (bersandar) apabila pemboleh ubah lain dimalarkan. 
 2. Hipotesis mesti berasakan kepada teori atau bukti yang menunjukkan bahawa hipotesis itu perlu dibuktikan. 
 3. Hipotesis itu mesti boleh diuji. 
 4. Hipotesis mesti ringkas dan jelas.

Jenis-jenis Penyelidikan dalam Pendidikan

Kajian Sejarah:

Membina semula masa silam secara sistematik.
Contoh: Untuk menentukan Aishah benar-benar keturunan Mahsuri.

Kajian Deskriptif:

Memberi penerangan yg sistematik tentang fakta dan ciri2 sesuatu bidang secara tepat dan berfakta.
Contoh: Satu tinjuan pendapat umum utk menilai sikap pengundi.

Kajian Perkembangan:

Menyiasat rentetan pertumbuhan fungsi masa.
Contoh: Kajian Trend - corak perubahan masa lepas untuk meramal corak @ keadaan di masa akan datang.

Kajian Kes/Lapangan:

Mengenalpasti status masa kini yg melibatkan unit sosial (ind. institusi @ komuniti).
Contoh: Kajian intensif tentang sebab-sebab penceraian di kalangan Orang Melayu.

Kajian Kolerasi:

Menyiasat setakat mana variasi dlm satu faktor seimbang dengan variasi dlm satu faktor atau lebih faktor lain berasaskan pekali variasi.
Contoh: Kajian tentang hubungan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik

Kajian Perbandingan Sebab-Akibat (komparatif):

Mengkaji perkaitan antara sebab dan akibat dgn memerhati beberapa kesan yg wujud serta menyemak semula data sedia ada bagi mencari faktor2 sebab-akibat.
Contoh: Mengkaji faktor2 yg menjadi sebab utama berlaku kemalangan jalanraya dgn melihat rekod di JPJ atau PDRM

Kajian Eksperimental:

Menyiasat hubungan sebab dan kesan dengan mendedahkan satu kumpulan percubaan kepada satu rawatan dan membandingkan keputusan kepada satu kumpulan yang tidak menerima rawatan
Contoh: Untuk menentukan keberkesanan modul motivasi terhadap peningkatan motivasi pencapaian pelajar sekolah menengah.

Kajian Tindakan:

Membentuk kaedah baru dlm menyelesaikan masalah dgn aplikasi terus dlm bilik darjah.
Contoh: untuk membentuk kaedah baru bagi menarik lebih ramai pelajar bumiputera meminati bidang sains dan teknologi.

Proses Penyelidikan

Mengenalpasti masalah


clip_image004
Kajian Literatur


clip_image004[1]
Pengumpulan Data


clip_image005
Analisis dan Tafsir Data


clip_image004[2]
Menilai Data dan Menulis Laporan

Kepentingan Penyelidikan Pendidikan

Kepentingan Penyelidikan Pendidikan?
 
 • Menambah pengetahuan mengenai isu dalam pendidikan (isi jurang ilmu, kembangkan imu, tambah maklumat drpd individu tertentu thdp ilmu)
   
 • Membantu meningkatkan keberkesanan amalan semasa
   
 • Membantu kefahaman isu semasa (peroleh pelbagai pendapat)
   
 • Meningkatkan kemahiran penyelidikan (pengurusan, analisis, penulisan, komunikasi interpersonal, pengucapan awam)Tambahan:

 1. Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya;
   
 2. Dapat merancang huraiian mata pelajaran dengan lebih berkesan;

  Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran memudahkan pencapaian objektif mereka dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri;

  Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif;
   
 3. Dapat menyediakan guru, sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum;

  Membentukkan budaya penyelidiakn sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan ; dan
   
 4. Tali silatulrahim di kalangan guru yang terbabit melalui kerjasama secara kolaboratif.

Ciri-ciri Penyelidikan

Ia bermula dengan satu persoalan didalam pemikiran seorang penyelidik

Ia memerlukan satu perancangan

Ia menuntut kenyataan yang jelas mengenai sesuatu masaalah

Ia melibatkan permasaalahan utama dengan permasalaahan berkaitan

Ia mencari tuju arah melalui hipotesis berkenaan

Ia melibatkan fakta dan makna fakta

Ia adalah berhubungkait Menghimpun dan Menganalisa Data

Availability (Sumber Tersedia) ia adalah agak sukar untuk mendapatkan data dari menentukan jenis data yang diperlukan

Authenticity (Perakuan) penyelidik mestilah memastikan ketepatan data

Adequacy (Mencukupi) merujuk kepada perolehan data samada mencukupi bagi membolehkan kesimpulan sah dinyatakan

Validity (Kesahan) penyelidik hendaklah memastikan data dan maklumat adalah tepat dan sah

20 May 2012

Apakah Itu Penyelidikan Dalam Pendidikan?


Menjalankan penyelidikan bermaksud mencari maklumat lebih lanjut mengenai sesuatu perkara ,menyelami lebih lanjut, menjalankan kajian menyeluruh atau menyiasat dengan lebih mendalam.

“Penyelidikan didefinisikan sebagai penyiasatan yang penuh berhati-hati, mendalam, secara bijak dan meluas mengenai sesuatu perkara atau subjek spesifik, dengan bertujuan meningkatkan dan meluaskan ilmu pengetahuan sejagat.” (Manheim, 1997)

“Penyelidikan adalah aktiviti penyelesaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjana-sarjana di dalam bidang tersebut.” (Helmstadter,1970)

“Penyelidikan adalah suatu penyiasatan atau ujikaji yang bertujuan menemukan dan menginterpretasikan fakta-fakta, mengulang semula teori yang diterima di dalam penemuan baru atau amalan penggunaan teori atau undang-undang dan peraturan baru atau yang digunapakai semula.” (Woolf, 1975)

Kamus Webster pula menyifatkan penyelidikan sebagai penyiasatan saintifik untuk membongkar fakta. Apakah yang dimaksudkan dengan penyiasatan saintifik? Penyiasatan saintifik merupakan kaedah dan cara berfikir sistematik, terkawal, dan empirikal yang bertujuan mengkaji hubung kaitan antara fenomena semulajadi yang boleh diperhatikan (Kerlinger, 1973).

Kesimpulannya, penyelidikan boleh ditakrifkan sebagai aktiviti yang teratur (sistematik) bagi mencari jawapan/makna kepada soalan-soalan khusus yang dikemukakan tentang sesuatu masalah yang hakikatnya sudah dikenal pasti.

Penyelidikan dalam pendidikan ialah aplikasi kaedah saintifik bagi mengkaji masalah pendidikan dengan tujuan untuk memahami, menerang, menjangka dan/atau mengawal fenomena pendidikan.

13 May 2012

Matlamat Kaunseling

Lima Matlamat Kaunseling   
                    
 • Memudahkan perubahan tingkah laku.
 • Meningkatkan keupayaan klien memula dan meneruskan perhubungan.
 • Membantu keberkesanan klien menguruskan diri (coping).
 • Menggalakkan proses membuat keputusan.
 • Membantu perkembangan dan pencapaian potensi klien.

Perbezaan antara Kaunseling dan Psikoterapi


Kaunseling
 • Membantu individu mengatasi kebuntuan/kekusutan fikiran untuk meneruskan kehidupan dengan lebih tenteram.
 • Jangka masa kurang dari 6 bulan dilakukan secara “outpatient”   

Psikoterapi  
 • Pemulihan “penyakit mental”.
 • Jangka masa 6 bulan hingga 2 tahun dilakukan secara “outpatient”  dan “inpatient”.

Objektif kaunseling ialah membantu individu mengatasi masalah pertumbuhan kendiri “personel growth” pada bila-bila masa ke arah mencapai perkembangan kekuatan optimum yang ada pada dirinya.

Objektif psikoterapi ialah menyelesaikan masalah perubahan “reconstructive” dalam seorang individu.

PROSES KAUNSELING KELOMPOK


Dalam proses perkembangan Kaunseling Kelompok, terdapat beberapa fasa atau peringkat yang perlu berlaku dan perlu dilalui oleh kaunselor dan klien-kliennya untuk memastikan sesuatu Kaunseling Kelompok itu mencapai kejayaan serta keberkesanannya.


Fasa-fasa yang perlu berlaku dalam proses Kanseling Kelompok ialah fasa pengenalan atau permulaan, fasa konflik dan konfrontasi, fasa perkembangan dan bersepadu, fasa hasil dan akhir sekali ialah fasa penamatan.
Setiap fasa-fasa dalam proses perkembangan Kaunseling Kelompok ini mempunyai sifat-sifat dan ciri-cirinya yang tersendiri dalam menentukan sesi Kanseling Kelompok itu mencapai matlamatnya.
 

FASA PENGENALAN DALAM PROSES KAUNSELING KELOMPOK
 
Fasa yang pertama ialah fasa pengenalan atau peringkat permulaan. Peringkat ini biasanya akan dimulakan dengan sesi berkenalan secara ringkas oleh ahli-ahli kelompok. Kepercayaan di antara ahli-ahli kelompok masih belum wujud dan masih diragui. Selain itu, ahli-ahli kelompok juga akan menerangkan tujuan mengikuti sesi  itu dan apa yang ingin mereka capai melalui kelompok itu (Zuraidah,1999).
 
Matlamat dan tujuan utama fasa pengenalan ini adalah untuk mengekalkan kelompok dan  membina asas yang kukuh dalam sesuatu kelompok yang dibentuk. Dalam tahap ini juga, ahli-ahli kelompok dengan kaunselornya boleh membina hubungan yang mesra, terbuka , bebas, ikhlas  serta jujur  di mana hubungan ini boleh menambahkan kejelikitan di antara mereka dalam menghadapi dan mengambil tindakan bagi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi (Malek,2007).

Tugas-tugas ahli pada peringkat permulaan
 1. Penglibatan dan mencari identiti diri di mana ahli menyeimbangkan identiti diri dengan komitmen kepada kelompok.
 2. Setiap ahli digalakkan untuk berkenalan dengan ahli kelompok supaya mereka berasa lebih selesa untuk berkongsi maklumat sepanjang sesi kelompok berlangsung.
 3. Membina kepercayaan di kalangan ahli. Ahli juga perlu memiliki tahap kepercayaan yang tinggi bagi menggalakkan penglibatan mereka dalam sesi Kaunseling Kelompok.


Peranan Pemimpin pada peringkat permulaan
 1. Memulakan proses  berkenal-kenalan antara satu sama lain.
 2. Menjadi model dalam sesi kaunseling seperti cara percakapan, penerimaan tanpa syarat, kejujuran, keterbukaan dan lain-lain.
 3. Pemimpin mesti membuat penstrukturan
 4. Pemimpin juga perlu membantu mengenal pasti matlamat kelompok
 5. Pemimpin perlu menjelaskan soal peranan dan batas-batas kemampuan serta etika setiap ahli daripada segi penglibatan dalam kelompok.
 6. Pemimpin juga perlu mengajar kemahiran komunikasi asas kepada ahli lain seperti kemahiran mendengar dan memberi respon.


FASA KONFLIK

Fasa konflik adalah peringkat kedua selepas peringkat pertama iaitu selepas fasa pengenalan atau orientasi. Menurut  Zuraidah Abdul Rahman (2006), fasa konflik timbul apabila sifat-sifat tidak puas hati terhadap ketua kumpulan (Kaunselor) dan kegagalan kumpulan mengemukakan sesuatu pembaharuan dalam kumpulan itu.
 
Pada fasa ini, ahli-ahli masih lagi ‘bertopeng”, berasa gemuruh, ragu dan berasa tidak selamat. Akibatnya, timbullah tingkah-tingkah laku yang bertentangan seperti menarik diri, berprasangka buruk, suka menyalahkan orang lain dan rendah diri. Pada peringkat ini juga timbulnya ahli yang bersifat monopoli dan memusuhi kelompok dan ditunjukkan melalui tingkah laku berjenaka dan sindiran secara sinis.
 
Terdapat tiga kategori konflik yang biasanya dialami dalam kelompok.
 1. Konflik yang berpunca daripada dalaman diri ahli.
 2. Konflik yang wujud antara ahli kelompok.
 3. Konflik yang berlaku antara ahli dengan pemimpin kelompok.


Beberapa tanda-tanda peringkat konflik.
 1. ahli mula bertelingkah, mula mengeji dan mengkritik ahli lain serta kaunselor di luar kelompok
 2. ahli yang berhasrat meninggalkan kelompok dan cuba mempengaruhi rakan lain,
 3. ahli kurang mendengar dan tidak begitu menyokong,
 4. ahli suka merungut dan mengatakan kelompok tidak berfaedah,
 5. ahli kurang rela mengambil bahagian,
 6. ahli yang mula datang lewat dan tidak hadir, enggan bercakap dan sengaja mendiamkan diri serta ahli berasa kecewa kerana matlamatnya tidak diberi perhatian.


Peringkat ini merupakan peringkat yang paling mencabar dan sukar bagi kaunselor tetapi dia harus sedar bahawa kehadirannya adalah penting bagi kelompok. Kaunselor perlu mantap menguruskan kelompok yang menghadapi konflik dengan cara yang sesuai dan berkesan. 

Antara tindakan kaunselor yang sepatutnya
 1. Bersikap positif
 2. Mendengar dengan aktif
 3. Buat rumusan berkaitan perbezaan pendapat
 4. Nilai kesan konflik kepada anda dan kelompok
 5. Guna teknik yang sesuai


FASA BERSEPADU
 
Hansen dalam Mohamed Fadzil dan Rasidah (2002), fasa bersepadu yang merupakan peringkat di mana wujudnya suasana kemesraan dan kepercayaan bersama. Ini disebabkan ahli-ahli dalam kelompok mula berasa selesa dan boleh berinteraksi dengan lebih terbuka sesama mereka. Menurut Ida Hartina (2006), peringkat ini memperlihatkan penyatuan di kalangan ahli di mana mereka menerima antara satu sama lain dan bermulanya satu hubungan yang lebih produktif dan seterusnya memudahkan kelompok digerakkan ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. Ahli-ahli kelompok dapat bekerjasama, saling percaya, memahami dan menghormati antara satu sama lain. Ahli-ahli mendapat manfaat kerana kesediaan berkongsi dan berbincang akan menghasilkan banyak pendapat, idea dan pengetahuan yang sekaligus dapat membantu ahli sendiri.

Ciri-ciri fasa ini:
 1. kewujudan rasa kepercayaan yang tinggi akan memberi keyakinan dan keselesaan di kalangan ahli-ahli. Menurut Malek Muhamat Said (2007) keadaan ini menggalakkan ahli-ahli melibatkan diri dalam komunikasi terbuka, menerokai masalah, berkongsi emosi, pengalaman dan bekerjasama memberi pendapat yang jujur .
 2. Menurut Corey dalam Ida Hartina (2006), berlaku interaksi yang lebih bebas dan berterus-terang.
 3. Ahli-ahli tidak berasa kekok atau terancam untuk meluahkan perkara yang ingin dibincangkan.
 4. Ahli kelompok bersedia mengambil risiko dengan membuat pendedahan rahsia diri dan merasakan hak kepunyaan bersama dalam sesebuah kelompok itu.
 5. Wujudnya empati, jujur, ikhlas, penerimaan, kasih mesra dan kejelikitan menyebabkan kelompok semakin matang.
 6. Menurut Zuraidah Abdul Rahman (1999) ahli-ahli kelompok akan mengelakkan perselisihan faham dan mengurangkan amalan memihak sebaliknya pada peringkat ini, ahli mementingkan norma-norma kumpulan.
 7. Maklumbalas ahli lain diterima atau ditolak dengan berhati-hati tanpa perasaan defensif atau kecil hati.

Kaunselor yang berfungsi sebagai pemimpin juga memainkan peranan:
 1. membekalkan pengukuhan secara sistematik pada tingkah laku yang meningkatkan perpaduan dan produktiviti.
 2. bijak mengawal isu agar isu yang dibincangkan dapat dikongsi di kalangan ahli dan tidak tertumpu kepada seseorang ahli atau sesuatu topik sahaja.
 3. memodelkan sikap yang bersesuaian untuk dicontohi oleh ahli.
 4. mendorong, menggalak dan menyokong kesediaan ahli mengambil risiko serta mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.
 5. menggalakkan ahli menumpukan kepada matlamat dan berusaha mencapainya selain melakukan perubahan positif dan berterusan.FASA KEJAYAAN
 
Salah satu peringkat yang penting dalam kaunseling kelompok ini ialah peringkat keempat iaitu Fasa Kejayaan.  Menurut Tang Chee Yee (1989), Fasa kejayaan ini juga turut dikenali sebagai Fasa penyelesaian masalah. 

Peringkat ini memecahkan masalah dan semua mesti terlibat dan sama-sama merancang.  Ahli-ahli diberi peluang menyelidik masalahnya lebih dekat, berbincang tentang pilihan resolusi dan mencuba tingkahlaku baharu. Ahli menyokong sesama sendiri dan kerjasama erat sekali.  Peringkat ini memperlihatkan peringkat berfungsi dan produktiviti.

Kaunselor dalam fasa ini haruslah pandai memainkan peranannya terutama dalam memastikan kejayaan akan dapat dilaksanakan dengan jayanya sekiranya kaunselor dapat membantu klien meletakkan keutamaan ke atas masalah yang telah dikenal pasti.FASA PENAMATAN

Fasa Penamatan berlaku apabila keseluruhan sesi perjumpaan kelompok telah mengisi keperluan kelompok atau ahli.

Penamatan ini memang disedari oleh ahli kerana mereka telah diberitahu sejak awal lagi tentang bilangan sesi yang akan dijalankan.
 
Seorang kaunselor harus belajar menamatkan sesi kaunseling dengan berkesan. Kaunselor harus biasa dengan isu-isu dan kemahiran yang terlibat secara langsung dalam proses penamatan bagi menamatkan hubungan dalam kaunselingnya.

Fungsi kaunselor pada fasa ini ialah:
 
 1. Membuat rumusan perjalanan sesi kelompok.
 2. Membantu ahli menangani perasaan berkaitan penamatan atau feelings related.
 3. Membuka peluang kepada ahli bagi menyelesaikan unfinished business dalam kelompok.
 4. Menekankan semula kepentingan menjaga kerahsiaan sesi walaupun selepas sesi berakhir.
 5. Mengenal pasti ahli yang memerlukan sebarang sesi lanjutan.

Ketua kelompok yang sentiasa peka dengan perkembangan ahli-ahlinya akan menjadi orang pertama yang menyuarakan supaya kelompok itu ditamatkan pada masa yang sesuai dan ditetapkan selepas merasakan matlamat kelompok telah tercapai.
 
Ketua kelompok akan cuba mengingatkan ahli-ahli kelompok bahawa sesi telah hampir kepada penamatan.
 
Dengan itu, keseluruhan kelompok akan cuba pula untuk menyesuaikan dengan keadaan dan bersedia untuk berpisah.

Nota Kilat Bimbingan dan Kaunseling. Part 1

FUNGSI KAUNSELOR

Kaunselor berperanan membantu kliennya :
 • Memahami diri dan situasinya
 • Mengenalpasti keperluannya
 • Menerima realiti hidupnya
 • Membuat rancangan yang realistik untuk mengendalikan hidupnya, bertanggungjawab ke atas diri dan perbuatannya
 • Seterusnya menjadi individu yg berfungsi dgn sepenuhnya


CIRI-CIRI DALAM PROSES KAUNSELING

 • Temubual merupakan perhubungan individu.
 • Kaunselor dipertanggungjawabkan untuk menolong individu  yang memerlukan bantuan.
 • Orang yg ditemubual itu menghadapi masalah yg tidak dapat diselesaikan sendiri.
 • Kesejahteraan dan kepentingan orang yg ditemubual merupakan pusat perhatian.
 • Kedua-dua individu yg terlibat dlm temubual itu berkehendakkan membincangkan penyelesaian terhadap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh orang yang ditemubual.


ASAS KOMUNIKASI DALAM KAUNSELING

1. Lisan
2. Bukan Lisan


KEMAHIRAN KAUNSELING


1. Tingkahlaku memberi perhatian.          
- menentukan kedudukan klien          
- relaks secara fizikal          
- menjaga postur          
- air muka          
- pertemuan mata          
- mimik muka          
- memberi perhatian apa yg diperkatakan oleh klien          
- menggalakkan klien bercakap          
- galakan dalam pertuturan

2. Kemahiran mendengar.          
- mendengar secara fizikal          
- mendengar dengan perasaan          
- mendengar dgn psikologi

3. Kemahiran temubual.          
- pembukaan temubual          
- penyusunan pertanyaan          
- membantu klien menggambarkan isi hatinya          
- giliran bercakap          
- pemilihan kata-kata
- menamatkan temubual kaunseling

4. Gambaran perasaan : Empati.

5. Parafrasa.

6. Merumuskan perasaan.

7. Kesenyapan semasa kaunseling

8. Komunikasi tanpa bahasa termasuk gerak geri badan
- bertambah atau berkurangnya tenaga bertutur (keraguan atau kemarahan)          
- fonem (tekanan atau keraguan)          
- serak (tekanan jiwa yg berat)          
- kecepatan atau kelambatan tempo perkataan (keresahan atau kemarahan)          
- pergerakan badan atau  tangan


FASA DALAM KAUNSELING

 •     Permulaan dan kemasukan (membina hubungan)
 •     Peringkat penjelasan (penerokaan)
 •     Mengenalpasti punca masalah
 •     Mencari alternatif (pemilihan strategi dan mengambil tindakan)
 •     Rumusan (penamatan)

 
HALANGAN DALAM KAUNSELING

1. Kebisingan.
2. Guru kurang pengalaman dalam mengendalikan sesi kaunseling.
3. Perhubungan guru dgn muridnya kurang baik atau kurang mesra. 
4. Emosi yang kurang baik.
5. Suasana yang tidak teraputik.
6. Kurangnya kerjasama dari klien.


FAKTOR YANG MENYUMBANG KEBERKESANAN SESI

 •     Kesenyapan
 •     Guru berpengalaman dan terlatih
 •     Perhubungan yang baik dan mesra ant guru dan murid
 •     Emosi yg stabil
 •     Suasana yang teraputik
 •     Kerjasama klien

Muat turun dan Cetak Slip Peperiksaan Anda di Sini (Edisi IPG Tuanku Bainun)Assalamualaikum dan selamat sejahtera,

Para pelajar Program-Program Sepenuh Masa dan Program Pensiswazahan Guru (PPG) dikehendaki muat turun Sistem Slip Peperiksaan dan mencetak slip masing-masing sebelum tarikh peperiksaan.
Pelajar-pelajar PPG boleh mencetak surat makluman peperiksaan daripada sistem sebagai sokongan untuk permohonan cuti.

Pastikan komputer anda menggunakan MsOffice versi 2007 ke atas.

Klik Link Ini Untuk Memuat turun dan Mencetak Slip Peperiksaan Anda. LINK

BIMBINGAN DAN KAUNSELING EDU 3107

16 March 2012

Konvokesyen IPG Kali Ke-2. Tahniah IPG Tuanku Bainun! Cemerlang :)

Sekalung ucapan tahniah diucapkan kepada bekas-bekas guru pelatih IPG Kampus Tuanku Bainun yang baru sahaja meraikan Majlis Konvokesyen kali kedua di PICC, Putrajaya baru-baru ini.IPG Kampus Tuanku Bainun nyata cemerlang apabila 3 orang guru pelatihnya berjaya dinobatkan sebagai guru pelatih terbaik keseluruhan bagi bidang akademik masing-masing. Seorang lagi guru pelatih mendapat Anugerah Khas Kepimpinan pada majlis yang penuh istiadat ini. Tahniah!

Guru Cemerlang, Negara Terbilang!

14 March 2012

Semak Keputusan SPM 2011SEMAKAN BERMULA PADA HARI RABU 21 MAC 2012

30 January 2012

10 perkara yang mesti saya buat semasa di sekolah pada hari pertama praktikum.

1. Datang awal.

2. Jumpa pengawal keselamatan sekolah dulu...kenalkan diri dan sembang2 sikit tentang sekolah.

3. Pergi ke pejabat, jumpa kerani dan maklumkan tentang tujuan hadir ke sekolah.

4. Mohon untuk berjumpa dengan GB.

5. Semasa berjumpa dengan GB, antara isi perbualan ialah:
 • Jadual waktu - maklumkan subjek apa, berapa masa minimum dan masa maksimum. (boleh jugak tanya PK Pentadbiran)
 • Buku RPH nak hantar pada hari apa? Selalu minta hari Isnin, so sabtu ahad boleh buat lg rancangan di rumah.
 • Siapa mentor saya?
 • Peraturan asas sekolah.
 • Minta tunjuk ajar. (soft skills neh)
6. Jumpa PK Pentadbiran untuk berbincang tentang jadual waktu, kelas, subjek, mentor dan lain2 yang berkaitan.

7. Jumpa PK Koko - Berbincang tentang aktiviti kokurikulum - persatuan, unit uniform dan persatuan.

8. Jumpa PK HEM

9. Cari tempat yang sesuai untuk kita port sepanjang praktikum.

10. Makan di kantin sambil kenal2 pengusahanya :)


Anda pun boleh buat mcm ni...dan lebih lagi :)

28 January 2012

Apa yang anda perlu tahu tentang PRAKTIKUM? (edisi guru pelatih IPG T.Bainun)

PRAKTIKUM kali pertama?

Masih gusar kerana maklumat kurang jelas?


Jangan bimbang. Anda kini boleh merujuk kepada slide yang telah disediakan pada post kali ini. Slide disediakan oleh pensyarah praktikum IPG T.Bainun dan telah ditaklimatkan kepada guru-guru pelatih dengan jelas.

notapismp sentiasa bersedia membantu anda! :)

p/s: gambar kurang jelas, sila klik pada gambar untuk besarkan imej.11 January 2012

Psikoterapi

Psikoterapi berfokus kepada maalah serius yang dikaitkan dengan intrapsikik, isu yang bersifat dalaman dan peribadi. "Recovery of adequacy" (Casey 1996)

Konsep Kaunseling

Shertzer dan Stone (1968) - Proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasi.

Arbukle (1965) - Kaunseling bertujuan menolong klien menyesuaikan diri dengan alam sosial, tetapi menolongnya memahami kelebihan dan kelemahannya,potensi dan keupayaannnya.

Patterson dan Eienberg (1983) - Proses pertemuan secara bersemuka di antara seorang kaunselor dengan kliennya yang membawa perubahan kepada klien pada akhirnya.

Kamus Dewan (1998) - Proses teratur yang melibatkan perbincangan rapi tentang masalah yang dihadapi oleh seseorang dan usaha mengatasi atau menyelesaikan menemui bimbingan dan nasihat.

Apa itu Kajian Tindakan?

Kajian Tindakan merupakan satu usaha yang dilaksanakan untuk memperbaiki kaedah P&P guru dalam bilik darjah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...