HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

05 February 2009

Sosiologi

SOSIOLOGI

Definisi Sosiologi

Sosiologi merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata latin socius yang artinya teman, dan logos dari kata Yunani yang berarti cerita, diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul “Cours De Philosophie Positive” karangan August Comte (1798-1857).

Sosiologi adalah satu kajian mengenai manusia dalam perhubungan kelompoknya. Sosiologi mengkaji perkara interaksi di dalam dan di antara kelompok manusia.

(Roucek, J. s. (1957). Sosiologi: Suatu Pengenalan. New Jersey: Littefield Adams & Co.)

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. (Pitirim Sorokin). - gambar.


Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. (Max Weber).

KEMAHIRAN SOSIAL


Apakah Kemahiran Sosial?

Menurut Khairul Azhar Idris, Kemahiran sosial ialah beberapa set kemahiran yang perlu dimiliki apabila berinteraksi dengan individu manusia lain dalam pelbagai situasi kemasyarakatan. Kemahiran sosial ialah hubungan interpersonal dan proses interaksi sesama manusia yang positif yang harus membawa manfaat kepada semua pihak yang terlibat sama ada dalam bentuk material, kestabilan emosi, peningkatan kekuatan fizikal, intelek atau spiritual.

(http://www.tutor.com.my/tutor/dunia.asp?y=2004&dt=0114&pub=DuniaPendidikan&sec=Kaunseling&pg=ka_01.htm)
Kemahiran sosial yang baik melibatkan kefahaman dan dapat mengendalikan perasaan anda

sendiri. Ini termasuklah:


Mengetahui perasaan anda

Meluahkan perasaan anda

Memahami perasaan orang lain

Menguruskan kemarahan anda

Mengatasi perasaan takut dan malu

(http://www.myhealth.gov.my/myhealth)

Mengapa Kemahiran Ini Perlu Dimiliki?

Sebab mengapa kemahiran ini perlu dimiliki adalah kerana ia mampu mencapai hasrat dan matlamat kita kepada orang lain di samping dapat menghasilkan satu bentuk perhubungan positif dan harmonis serta mampu pula untuk mengekalkan perhubungan bagi jangka masa panjang. Apabila kita berinteraksi dengan orang lain, sebenarnya kita cuba berkomunikasi dengan mereka.

Bagaimanakah kemahiran komunikasi membantu kita?

Kemahiran sosial membantu anda menjalin hubungan sosial yang lebih baik seperti:

  • Membina persahabatan.
  • Berbual dengan orang lain.
  • Mempunyai budi pekerti yang baik.
  • Mempunyai rasa empati terhadap orang lain.

Kepentingan kemahiran sosial.

Kemahiran sosial dapat meningkatkan keupayaan seseorang untuk menempuhi aktiviti kehidupan bersosial dalam masyarakat. Ia bertujuan untuk meningkatkan rasa keyakinan diri, kemampuan untuk menerima perbezaan pendapat dan perbezaan individu, mampu menghormati pandangan orang lain, bermurah hati dalam memberi nasihat dan galakan, bijak membaca suasana untuk memberi teguran dan kritikan, mengiktiraf kelebihan orang lain dan menerima kelemahan mereka sebagai sesuatu yang unik dan tidak perlu diperlekehkan.

Kelemahan penguasaan kemahiran sosial.

Individu yang mengalami gangguan personaliti seperti personaliti antisosial atau avoidant personality atau gangguan kebimbangan sosial turut mempunyai kekurangan dalam aspek kemahiran sosial ini. Apapun, ada juga pengkaji melihat faktor persekitaran seperti pendedahan yang kerap dalam pergaulan positif sebenarnya mematangkan seseorang dan mendatangkan tahap kemahiran sosial baik dalam interaksi mereka.

Punca seseorang individu kurang mahir dari segi interaksi sosialnya adalah kerana kurang pergaulan mereka atau tidak ada pendedahan wajar untuk mereka atasi kekurangan itu, tetapi ia bukan diakibatkan sindrom kerosakan otak.

Kesan kekurangan kemahiran sosial.

Kekurangan kemahiran ini akan mewujudkan suasana tegang dan cemas dalam interaksi, tidak mampu menerima perbezaan pendapat, mementingkan diri sendiri dan menganggap diri sendiri saja yang betul, malah akan sentiasa mencari keburukan dan kesalahan orang lain. Pendek kata, kemahiran sosial adalah tatacara yang perlu dimiliki oleh semua orang, sama ada pelajar dan remaja, pemimpin, ulama dan pendakwah, suami dan isteri, ibu bapa dan sebagainya. Dengan tatacara ini, mereka mempunyai peluang lebih baik untuk diterima masyarakat dan seterusnya menjadi golongan yang mampu bertahan dalam pelbagai situasi.


(Semua nota ini dirujuk dari beberapa buah buku dan juga laman web)

5 Febuari 2009

No comments:

Post a Comment

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...