Pembaca Setia

21 May 2012

Kajian Kolerasi


Penyelidikan korelasi adalah satu penyelidikan jenis deskriptif yang menerangkan hubung kait atau perhubungan di antara dua pemboleh ubah.

Dua pemboleh ubah ini boleh dikaitkan menggunakan pekali korelasi melalui tiga hubungan: (1) hubungan positif, (2) hubungan negatif, dan (3) tidak ada hubungan.

Selain daripada hala atau arah, pekali korelasi juga menunjukkan magnitud atau darjah hubungan atau perkaitan tersebut.

Hubungan antara pemboleh ubah yang dikenal pasti ini boleh membantu penyelidik meramal sesuatu fenomena.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...