HUBUNGI SAYA

HUBUNGI SAYA
STESEN BERKHIDMAT SEMASA

Pembaca Setia

21 September 2010

Pendidikan jasmani yang perlu difahami oleh guru bagi memenuhi aspirasi dan keperluan yang digariskan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." (Falsafah Pendidikan Kebangsaan).

Guru perlu memahami dan menyedari kepentingan pendidikan jasmani supaya aspirasi negara untuk melahirkan insan yang seimbang dalam pelbagai aspek termasuk jasmani. Pendidikan Jasmani membantu murid menjadi cergas, aktif dan berpengetahuan melalui pemupukan kemahiran, nilai dan amalan kecergasan.

Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kecergasan, Kemahiran dan Kesukanan. Tiga tunjang ini membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani.

Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu, nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. Nilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu, tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. Pendidkan ialah satu proses dan aktiviti sepanjang hayat dan manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan perluasan, pendalaman dan pengesahan kepada ilmu yang ada. Pengalaman bukan sahaja boleh memperkaya dan mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada pada manusia.

Sejajar dengan objektif pendidikan jasmani iaitu murid dapat menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri. Pendidikan jasmani juga melibatkan elemen-elemen teori kecerdasan pelbagai seperti kinestatik (pergerakan). Melalui pendidikan jasmani juga, potensi dan kebolehan seseorang individu dapat diterokai dan seterusnya menjadi satu platform untuk melonjakkan diri untuk mencapai kejayaan.

Pendidikan jasmani bukan semata-mata aktiviti senaman atau kesukanan tetapi lebih dari itu. Ia merangkumi banyak aspek yang penting kepada pembangunan individu. Tiga tunjang pendidikan jasmani iaitu kecergasan, kemahiran dan kesukanan perlu dikuasai oleh setiap individu. Perlu ditekankan bahawa setiap aktiviti yang melibatkan pergerakan perlu bermula dengan kemahiran asas yang betul bagi mengelakkan kecederaan. Pelbagai penyerapan dalam pendidikan jasmani yang menjadi ilmu yang berguna, contohnya anatomi dan fisiologi.

Pendidikan jasmani melahirkan manusia yang berguna, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Aktiviti kesukanan merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengisi masa lapang, seterusnya dapat mengelakkan diri daripada terlibat dengan aktiviti yang tidak berfaedah dan tidak bermoral. Pendidikan jasmani melahirkan individu yang bertanggungjawab, misalnya sebagai ketua dalam kumpulan.

Pendidikan jasmani juga mampu meningkatkan keyakinan diri. Pendidikan jasmani membolehkan seseorang menerima kejayaan dan kegagalan dengan optimis. Individu yang cergas dan cerdas mempunyai keterampilan dan peribadi yang baik dan menonjol. Kemungkinan individu yang banyak memberi alasan adalah kurang diberi pendidikan jasmani dan kurang melibatkan diri dalam aktiviti fizikal.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...