Pembaca Setia

11 January 2012

Konsep Kaunseling

Shertzer dan Stone (1968) - Proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasi.

Arbukle (1965) - Kaunseling bertujuan menolong klien menyesuaikan diri dengan alam sosial, tetapi menolongnya memahami kelebihan dan kelemahannya,potensi dan keupayaannnya.

Patterson dan Eienberg (1983) - Proses pertemuan secara bersemuka di antara seorang kaunselor dengan kliennya yang membawa perubahan kepada klien pada akhirnya.

Kamus Dewan (1998) - Proses teratur yang melibatkan perbincangan rapi tentang masalah yang dihadapi oleh seseorang dan usaha mengatasi atau menyelesaikan menemui bimbingan dan nasihat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...